Noutate
Carbochim

Carbochim SA - Raport curent

Data raportului : 17.03.2009 Denumirea societatii : s.c.carbochim s.a Sediul societatii : cluj-napoca,piata 1mai,nr.3 Numarul de telefon/fax : 0264437005/0264437026 Codul unic : ro 201535 Numarul de ordine in registrul comertului : j12/123/1991 Capitalul social subscris si varsat : 9.705.997,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : bursa de valori bucuresti.

Consiliul de administratie al s.c.carbochim s.a. convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor si in continuare adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 27.04.2009 ora 10,la sediul societatii din cluj-napoca,piata 1 mai nr.3,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 17.04.2009,cu urmatoarea ordine de zi:

i.Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor

1.raportul de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

2.raportul de audit pe anul 2008.

3.prezentarea si aprobarea bilantului contabil,a contului de profit si pierderi pe anul 2008.

4.repartizarea profitului net: -profitul net in suma de 755.684 lei,ramane ca profit nerepartizat.

5.prezentare si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

6.aprobarea programului de investitii pe anul 2009.

7.aprobarea datei de 15.05.2009,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

ii.Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor

1.aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2009.

2.aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

3.aprobarea datei de 15.05.2009,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se resfringa efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 26.03.2009. in cazul in care nu se va intruni procentul de reprezentare al capitalului social prevazut de statut,a doua convocare va avea loc in data de 28.04.2009,la aceeasi ora. actionarii pot participa la adunarea generala direct,cu actul de identitate si cu actul doveditor al calitatii de actionar,sau prin procura speciala,acordata unor reprezentanti, conform legislatiei in vigoare. formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii incapind cu data de 18.04.2009.

Dupa completare si semnare,un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii,pina in data de 24.04.2009,ora 12.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005. presedintele consiliului de administratie director general ing. Popoviciu Viorel