CARBOCHIM S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE 31 DECEMBRIE 2021

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA

CUPRINS

Situatia veniturilor si cheltuielilor........................1

Situatia rezultatului global...................................2

Situatia pozitiei financiare...................................4

Situatia fluxurilor de trezorerie............................5

Situatia modificarilor capitalurilor proprii...........7

Note la situatiile financiare..............................8-61

Nota

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

Venituri

17 30.367.196 32.745.481

Alte venituri

17 2.531.399 1.384.879

Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie

(35.649) 484.455
32.862.946 34.614.815

Materii prime, marfuri si consumabile utilizate

(10.090.442) (10.477.288)

Cheltuieli cu beneficii angajati

18 (14.602.527) (15.508.826)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea

(2.161.198) (2.094.729)

Alte cheltuieli operationale

19 (4.249.967) (4.809.630)
(31.104.134) (32.890.473)

Rezultat operational

1.758.812 1.724.342

Venituri financiare

20 9 3

Costuri de finantare

20 (175.426) (105.558)

Rezultat net financiar

(175.417) (105.555)

Profit inainte de impozitare

1.583.395 1.618.787

Cheltuiala cu impozitul pe profit

21 (211.954) (177.576)

Profit net al anului

1.371.441 1.441.211

Rezultatul de baza si diluat pe actiune (lei pe actiune)

23 0,28 0,29

Nota

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

Alte elemente ale rezultatului global

Profit aferent anului

1.371.441 1.441.211

Alte elemente ale rezultatului global:

Castiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor

- -

Modificarea impozitului pe profit amanat recunoscut in rezerva de reevaluare

(143.660) 64.082

Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe

(143.660) 64.082

Total rezultat global al anului

1.227.781 1.505.293

Nota

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

ACTIVE

Active imobilizate

Investitii imobiliare

8 7.124.301 7.124.302

Alte imobilizari necorporale

7 0 69

Imobilizari corporale

6 65.211.879 65.304.163

Investitii in instrumente de capitaluri proprii

38.000 38.000

Total active imobilizate

72.374.180 72.466.534

Active circulante

Stocuri

10 14.416.412 15.241.090

Creante comerciale

11 5.357.088 6.259.122

Alte active circulante

11 305.119 994.118

Impozit pe profit curent de recuperat

11,21 0 0

Numerar si echivalente de numerar

12 979.149 900.973

Total active circulante

21.057.768 23.395.303

TOTAL ACTIVE

93.431.948 95.861.837

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

Capitaluri proprii

Capital social

13 12.325.438 12.313.405

Ajustari ale capitalurilor proprii

13 0 0

Alte componente ale capitalurilor proprii

57.387.745 57.309.069

Rezultat reportat

9.301.233 10.897.235

Total capitaluri proprii

79.014.416 80.519.709

Datorii pe termen lung

Imprumuturi pe termen lung

14 1.432.510 1.165.705

Datorii aferente leasingului financiar

15 115 0

Provizioane pe termen lung

5 274.014 290.591

Datorie privind impozitul amanat

21 6.901.859 6.762.736

Total datorii pe termen lung

8.608.498 8.219.032

Datorii curente

Partea curenta din imprumuturile pe termen lung

14 2.278.043 3.011.953

Parte curent a din datoriile aferente leasingului financiar

15 32.123 0

Datorii comerciale si de alta natura

16 3.468.237 4.096.970

Impozit pe profit current

16, 21 30.631 14.173

Total datorii curente

5.809.034 7.123.096

TOTAL DATORII

14.417.532 15.342.128

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

93.431.948 95.861.837

Situatiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de catre Consiliul de Administratie la data de 22 martie 2022 si au fost semnate in numele acestuia.

Popoviciu Viorel-Dorin

Barabula Mihaela-Maria

Administrator

Director Economic

Nota

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare

Incasari de la clienti si alti debitori

40.678.743 39.810.511

Plati catre furnizori,angajati si alti creditori

(23.721.019) (25.847.597)

Dobanzi platite

(136.250) (84.799)

Impozit pe profit,contributii sociale,alte impozite si taxe achitate

(11.502.609) (11.550.994)

Trezorerie neta din activitati de exploatare

5.318.865 2.327.121

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii

Plati pentru achizitionarea de actiuni

- -

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

(2.723.706) (2.828.467)

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

82.300 -

Dobanzi incasate

9 3

Dividende incasate

- -

Trezorerie neta din activitati de Investitii

(2.641.397) (2.828.464)

Fluxuri de trezorerie din activitati de Finantare

Incasari din emisiunea de actiuni

0 0

Incasari din imprumuturi

17.993.725 1.105.515

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

(124.770) (42.927)

Dividende platite

(12.456) (1.010)

Rambursari ale unor sume imprumutate

(20.579.678) (638.411)

Trezorerie neta din activitati de Finantare

(2.723.179) 423.167

Fluxuri de numerar - total

(45.711) (78.176)

Numerar la inceputul perioadei

1.024.860 979.149

Numerar la finele perioadei

12 979.149 900.973

Note

Capital social

Ajustari ale capitalului social

Alte rezerve

Rezultat reportat si nerepartizat

Total capitaluri proprii

Sold la 1 ianuarie 2020

12.325.438 - 57.563.025 7.937.638 77.826.101

Profitul pentru anul 2020

- - - 1.371.441 1.371.441

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

- - 79.170 (79.170) -

Miscari in rezerva de reevaluare

- - - - -

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

- - - - -

Realizari ale rezervei din reevaluare

- - (71.324) 71.324 -

Impozit pe profit amanat af.reevaluari si rezerva legala

- - (143.660) - (143.660)

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

- - - - -

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

- - - - -

Majorare de capital social

- - - - -

Actiuni proprii detinute

- (39.466) - - (39.466)

Total profit global

12.325.438 (39.466) 57.427.211 9.301.233 79.014.416

Sold la 31 decembrie 2020

12.325.438 (39.466) 57.427.211 9.301.233 79.014.416

Note

Capitalul social

Ajustari ale capitalului social

Alte rezerve

Rezultatul raportat

Total capitaluri proprii

Sold la 1 ianuarie 2021

12.325.438 (39.466) 57.427.211 9.301.233 79.014.416

Profitul pentru anul 2021

- - - 1.441.211 1.441.211

Alte venituri globale aferente perioadei

Repartizare din rezultatul exercitiului in rezerva legala

- - 80.940 (80.940) -

Miscari in rezerva de reevaluare

- - - - -

Repartizari din profitul anului precedent in alte rezerve

- - - - -

Realizari ale rezervei din reevaluare

- - (263.164) 263.164 -

Impozit pe profit amanat af.reevaluari si rezerva legala

- - (12.950) - (12.950)

Reluare impozit pe profit amanat rezultat din reevaluare

- - 77.032 - 77.032

Tranzactii cu actionarii

Dividende platite actionarilor societatii

- - - - -

Majorare de capital social

- - - - -

Actiuni proprii detinute

(12.033) 39.466 - (27.433) -

Total profit global

12.313.405 - 57.309.069 10.897.235 80.519.709

Sold la 31 decembrie 2021

12.313.405 - 57.309.069 10.897.235 80.519.709

Societatea respecta normele nationale in vigoare cu privire la distribuirea rezervelor catre actionari.

1. INFORMATII GENERALE

CARBOCHIM S.A. este organizata ca societate pe actiuni din anul 1991, prin transformarea fostei I.I.S. CARBOCHIM si are sediul social in Romania, municipiul CLUJ-NAPOCA, Piata 1 Mai nr. 3.

Societatea a fost infiintata in anul 1949, initial pentru producerea de produse carbunoase, iar prin investitii succesive profilul de activitate s-a modificat, ajungandu-se la producerea si comercializarea de produse abrazive: corpuri abrazive cu liant ceramic, corpuri abrazive cu liant bachelitic, corpuri abrazive cu liant elastic, corpuri abrazive cu liant mineral, discuri abrazive de debitat si debavurat, abrazivi pe suport hartie, panza, combinat hartie si panza si fibra vulcan. De asemenea, in obiectul de activitate sunt prevazute activitati de comert intern si extern, prestari de servicii privind intretinere si reparatii utilaje, cat si inchirieri spatii de productie si birouri.

CARBOCHIM SA este societate de tip deschis, actiunile societatii fiind listate la categoria II a Bursei de Valori Bucuresti, simbol CBC.

La 31 decembrie 2021, structura detinatorilor de instrumente financiare care detin cel putin 10% din capitalul social al Carbochim S.A. este urmatoarea:

Numar de actiuni

Procentaj de detinere (%)

SC CARBO EUROPE SRL

3.825.903 77.6776

Persoane Juridice

664.189 13.4851

Persoane Fizice

435.270 8.8373

TOTAL

4,925,362 100

CARBOCHIM SA detine interese de participare la CARBOREF SA din Cluj-Napoca, in proportie de 25% din capitalul social, investitia fiind de 37.500 lei.

In anul 2005 CARBOCHIM SA a participat ca si membru fondator la constituirea Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Echipamente pentru Industria Lemnului din Romania (A.P.I.E.L.-Romania), contributia sa la patrimoniul initial al asociatiei fiind de 500 lei, ceea ce reprezinta o participare de 7,14%.

CARBOCHIM SA nu are filiale sau participatii la capitalul altor societati in afara celor mentionate mai sus.

2. REZUMATUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza. Aceste politici au fost aplicate in mod consecvent tuturor exercitiilor financiare prezentate, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel.

2.1 Baza intocmirii

Situatiile financiare ale Carbochim S.A. la 31.12.2021 au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara asa cum sunt adoptate de Uniunea Europeana.

S-au avut in vedere prevederile OMF 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

In acest sens, situatia pozitiei financiare, parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2021, cuprinde informatii corespunzatoare sfarsitului exercitiului financiar de raportare si sfarsitului exercitiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situatia rezultatului global cuprinde informatii, corespunzatoare exercitiului financiar curent si exercitiului financiar anterior celui de raportare.

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS impune utilizarea anumitor estimari contabile critice. De asemenea, necesita aplicarea de rationamente profesionale de catre conducere in cadrul procesului de aplicare a politicilor contabile ale Societatii. Domeniile care implica un grad mai ridicat de complexitate si de aplicare a acestor rationamente, sau cele in care ipotezele si estimarile au un impact semnificativ asupra situatiilor financiare sunt prezentate in Nota 4.

2.1.1 Modificari in politicile contabile si in prezentarea informatiilor

(a) Standarde noi si modificate adoptate de societate

Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele utilizate in exercitiul precedent.

Urmatoarele standarde, amendamente la standarde deja existente si interpretari emise de Consiliul de Elaborare al Standardelor Internationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de Uniunea Europeana sunt in vigoare pentru perioada curenta si au fost adoptate in situatiile financiare individuale. Impactul acestor standarde noi si revizuite a fost reflectat in situatiile financiare si estimat ca fiind nematerial, cu exceptia prezentarilor facute.

- Reforma indicelui de referinta al ratei dobanzii - Etapa a doua - IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 si IFRS 16 (Amendamente)

In august 2020, IASB a publicat reforma indicelul de referinta al ratei dobanzii-Etapa a doua. Etapa a doua se concentreaza asupra aspectelor care ar putea afecta raportarea financiara atunci cand o valoare de referinta existenta a ratei dobanzii (IBOR) este inlocuita cu o rata a dobanzii fara risc (RFR). Modificarile prevad scutiri temporare, aplicabile tuturor relatiilor de acoperire a riscurilor care sunt direct afectate de reforma ratei dobanzii de referinta, care permit continuarea contabilitatii de acoperire a riscurilor in perioada de incertitudine inainte de inlocuirea unei rate de referinta a dobanzii existente cu o rata a dobanzii alternative aproape fara risc. Exista, de asemenea, modificari ale IFRS 7 Instrumente Financiare: informatii de furnizat cu privire la informatii suplimentare privind certitudinea care rezulta din reforma indicelui de referinta a dobanzii.

- IFRS 16 Leasing - Covid 19 Concesii privind chiria legate de COVID-19 (Amendament)

Amendamentul se aplica retrospectiv perioadelor anuale care incep de la 1 iunie 2020 sau dupa aceasta data. Aplicarea anterioara este permisa, inclusiv in situatiile financiare neautorizate inca de la 28 mai 2020. IASB a modificat standardul pentru a asigura scutirea locatarilor de la aplicarea IFRS 16 oferind indrumari privind modificarea tratamentului contabil pentru concesiile privind contractele de inchiriere care rezulta ca o consecinta directa a pandemiei Covid-19. Modificarea ofera un mijloc convenabil si practic pentru ca locatarul sa tina cont de orice modificare a platilor de inchiriere rezultata din amanarea ratelor de chirie determinata de Covid-19, la fel cum ar fi contabilizata modificarea conform IFRS 16, daca aceasta nu a fost o modificare a contractului de inchiriere, numai daca sunt indeplinite conditiile urmatoare:

(b) Noi standarde, amendamente si interpretari emise, dar neaplicabile pentru exercitiul financiar incepand cu 1 ianuarie 2021, drept urmare neadoptate:

- Modificare la IFRS 10. Situatii financiare consolidate si IAS 28. Investitii in entitatile asociate si asocierile in participatie: vanzare de sau contributie cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in participatie. Modificarile se refera la o inconsecventa identificata intre cerintele IFRS 10 si cele ale IAS 28, in legatura cu vanzarea sau contributia cu active intre un investitor si entitatea sa asociata sau asocierea in participatiune. Principala consecinta a modificarilor este aceea ca un castig sau o pierdere totala este recunoscuta atunci cand tranzactia implica o intreprindere (indiferent ca este sau nu sub forma de filiala). Un castig sau o pierdere partiala este recunoscuta atunci cand o tranzactie implica active care nu reprezinta o intreprindere, chiar daca acestea sunt sub forma de filiale. In luna decembrie 2015 IASB a amanat pe termen nedeterminat data intrarii in vigoare a acestei modificari. Modificarile nu au fost inca adoptate de UE.

- IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: Clasificarea Datoriilor ca Datorii Curente sau Datorii pe termen lung (Amendamente)

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 01 ianuarie 2023, iar aplicarea timpurie este permisa. Modificarile vizeaza promovarea consecventei in aplicarea cerintelor de clasificare, ajutand societatile sa stabileasca daca, in cadrul situatiei pozitiei financiare, datoriile si alte obligatii de plata cu o data de decontare incert a ar trebui clasificate ca fiind curente sau pe termen lung. Modificarile afecteaza prezentarea datoriilor in cadrul situatiei pozitiei financiare si nu modifica cerintele existente privind evaluarea sau momentul recunoasterii oricarui element de activ, datorie, venituri sau cheltuieli, nici informatiile pe care entitatile le publica cu privire la aceste elemente. De asemenea, modificarile clarifica cerintele de clasificare pentru datoriile care pot fi decontate de societatea care emite instrumemnte proprii de capitaluri proprii. Aceste modificari nu au fost inca adoptate de UE.

- IFRS 3 Combinari de intreprinderi, IAS 16 Imobilizari corporale, IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente, precum si imbunatatirile anuale 2018-2020 (Amendamente)

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale care incep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior, cu aplicarea anterioara permisa. IASB a emis modificari cu domeniu limitat la Standardele IFRS dupa cum urmeaza:

- IFRS 16 Contracte de Leasing - Covid 19 Concesii legate de chirii (Amendament)

Amendamentul se aplica perioadelor anuale care incep la 1 aprilie 2021 sau dupa aceasta data. Aplicarea timpurie este permisa, inclusiv in situatiile financiare neautorizate inca la data emiterii amendamentului. In martie 2021, Consiliul a modificat conditiile solutiei practice prevazuta de IFRS 16, care acorda locatarilor scutiri de la aplicarea cerintelor din IFRS 16 referitoare la modificarea contractelor de leasing pentru concesiile privind chiria care apar ca o consecinta directa a pandemiei de Covid-19.

Ca urmare a amendamentului, solutia practica se aplica in prezent pentru concesiile privind chiria pentru care orice reducere a platilor de leasing afecteaza doar platile datorate initial la 30 iunie 2022 sau inainte de aceasta data, daca sunt indeplinite celelalte conditii pentru aplicarea solutiei practice.

- IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare si Declaratia practica IFRS nr.2: Prezentarea politicilor contabile (Amendamente)

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2023 si aplicarea timpurie esta e permisa. Modificarile ofera indrumare pentru aplicarea rationamentelor cu privire la materialitate in cadrul prezentarilor de informatii referitoare la politicile contabile. In special, modificarile la IAS 1 inlocuiesc cerinta de prezentare a politicilor contabile semnificative cu o cerinta de prezentare a politicilor contabile materiale. De asemenea, in Declaratia practica sunt adaugate indrumari si exemple ilustrative pentru a ajuta la aplicarea conceptului de materialitate atunci cand se emit rationamente cu privire la prezentarile de informatii la politicile contabile. Modificarile nu au fost inca adoptate de UE.

- IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori: Definitia estimarilor contabile (Amendamente)

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2023 si aplicarea timpurie este permisa si se aplica modificarilor politicilor contabile si modificarilor estimarilor contabile care au loc la sau dupa data de incepere a perioadei respective. Modificarile introduc o noua definitie a estimarilor contabile, definite ca sume monetare in situatiile financiare care sunt supuse incertitudinii de masurare. De asemenea, amendamentele clarifica ce reprezinta modificarile estimarilor contabile si cum difera acestea de modificarile politicilor contabile si de corectarea erorilor.

Modificarile nu au fost inca adoptate de UE.

- IAS 12 Impozit pe profit: Impozitul amanat aferent activelor si datoriilor care rezulta dintr-o tranzactie unica (Amendamente).

Modificarile intra in vigoare pentru perioade anuale incepand la sau dupa 1 ianuarie 2023 si aplicarea timpurie este permisa. In mai 2021 IASB a emis amendamente la IAS12 care reduc domeniul de aplicare al exceptiei privind recunoasterea initiala prevazuta in IAS 12 si specifica modul in care societatile ar trebui sa contabilizeze impozitul amanat pentru tranzactii cum ar fi leasingurile si obligatiile de dezafectare. Conform modificarilor, exceptia privind recunoasterea initiala nu se aplica tranzactiilor care, la recunoasterea initiala,dau nastere la diferente temporare deductibile si impozabile egale. Se aplica numai daca recunoasterea unui activ si a unei datorii de leasing (sau a unei datorii de dezafectare si a unui activ de dezafectare) dau nastere la diferente temporare deductibile si impozabile care nu sunt egale.

Modificarile nu au fost inca adoptate de UE.

2.2 Raportarea pe segmente

Un segment de activitate este o componenta distincta a Societatii:

a) care se angajeaza in activitati de afaceri din care poate obtine venituri si de pe urma carora poate suporta cheltuieli,

b) ale carei rezultate din activitate sunt examinate in mod periodic de catre principalul factor decizional operational al Societatii in vederea luarii de decizii cu privire la alocarea resurselor pe segment si a evaluarii performantelor acestuia, si

c) pentru care sunt disponibile informatii financiare distincte.

IFRS 8. Segmente de activitate trebuie sa se aplice Situatiilor Financiare Individuale ale Societatii pentru ca instrumentele sale de capitaluri proprii sunt tranzactionate pe o piata publica (BVB).

Prezentarea de informatii privind produsele si serviciile, precum si zonele geografice in care activeaza Societatea este obligatorie, chiar si pentru acele entitati care identifica un singur segment de activitate raportabil, luand in considerare pragurile cantitative si criteriile de agregare prevazute de standard.

Luand in considerare pragurile cantitative si criteriile de agregare prevazute de standard, din punct de vedere al segmentelor de activitate, Societatea nu identifica componente distincte din perspectiva riscurilor si beneficilor asociate.

Prezentarea zonelor geografice in care activeaza societatea:

Piata de desfacere

Pondere (%) 2020

Valoarea veniturilor 31.12.2020

Pondere (%) 2021

Valoarea veniturilor 31.12.2021

Extern (Polonia, Ungaria, Germania, Slovacia, Belgia, Italia, Irlanda, Austria, Spania, Grecia, Elvetia, Olanda, Luxemburg, Canada, Serbia)

5 1.649.305 5 1.621.752

Intern (Romania)

95 31.213.641 95 32.993.063

Total venituri operationale

100 32.862.946 100 34.614.815

Prezentarea informatiilor privind produsele si serviciile Societatii:

Produs sau serviciu

Pondere (%) 2020

Valoarea veniturilor 31.12.2020

Pondere (%) 2021

Valoarea veniturilor 31.12.2021

Corpuri abrazive

57,27 18.820.337 61,04 21.128.834

Abraziv pe suport

34,09 11.203.595 32,10 11.110.084

Alte produse

0,27 89.676 0,27 95.045

Venituri din chirii

3,41 1.120.812 3,56 1.233.442

Venituri din vanzarea marfurilor

0,80 263.987 0,82 283.437

Venituri din subventii pentru plata personalului

4,36 1.432.829 - 0

Alte venituri, inclusiv variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie

-0.20 (68.290) 2.21 763.973

Total venituri operationale

100,00 32.862.946 100,00 34.614.815

2.3 Conversia in moneda straina

(a) Moneda functionala si de prezentare

Elementele cuprinse in situatiile financiare ale Societatii sunt evaluate in moneda mediului economic primar in care isi desfasoara activitatea entitatea (moneda functionala). Situatiile financiare sunt rezentate in leul romanesc (lei), care reprezinta moneda functionala si de prezentare a Societatii.

Ratele de schimb la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 sunt urmatoarele:

2021 2020

-----------------------------------------

EUR 4,9481 4,8694

USD 4,3707 3,9660

(b) Tranzactii si solduri

Tranzactiile in moneda straina sunt convertite in moneda functionala pe baza cursului de schimb de la data tranzactiilor sau a evaluarii pentru elementele care sunt reevaluate. Castigurile si pierderile din diferentele de curs rezultate in urma efectuarii acestor tranzactii si din conversia la cursul de schimb de sfarsit de an a activelor si pasivelor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in situatia veniturilor si cheltuielilor, cu exceptia cazului in care sunt inregistrate in alte elemente ale rezultatului global ca instrumente financiare care pot fi desemnate ca instrumente de acoperire impotriva riscului asociat fluxurilor de trezorerie, precum si ca instrumente financiare care pot fi desemnate ca instrumente de acoperire impotriva riscurilor a investitiei nete.

Castigurile si pierderile din cursul de schimb, care se refera la imprumuturi si la leasing, sunt prezentate in situatia veniturilor si cheltuielilor in cadrul veniturilor sau costurilor financiare.

Toate celelalte castiguri si pierderi din cursul de schimb sunt prezentate in situatia veniturilor si cheltuielilor la alte (pierderi)/castiguri - net.

2.4 Contabilizarea efectului hiperinflatiei

Economia romaneasca a inregistrat in trecut niveluri ridicate ale inflatiei si a fost considerata a fi hiperinflationista, asa cum este definit in IAS 29 Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste.

IAS 29 impune ca situatiile financiare intocmite in moneda unei economii hiperinflationiste sa fie prezentate in termenii puterii de cumparare la data de 31 decembrie 2003. Prin urmare, valorile raportate in termenii puterii de cumparare la data de 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza pentru valorile contabile din aceste situatii financiare.

Retratarea a fost calculata la prima aplicare a IFRS folosind evolutia indicelui preturilor de consum ('IPC'), publicata de Institutul National de Statistica ('INSSE').

2.5 Imobilizari corporale

Terenurile si cladirile cuprind fabrici, spatii comerciale si birouri.

Restul imobilizarilor corporale reprezinta, in principal, echipamente tehnologice utilizate in procesul de productie.

Terenurile si cladirile sunt prezentate la 31 decembrie 2021 la valoarea justa .Pentru cladiri si echipamente se utilizeaza valoarea reevaluata de la data de 31.12.2018 mai putin pierderile din amortizarea aferenta anilor 2019, 2020 si 2021. Pentru terenuri este utilizata valoarea reevaluata la data de 31.12.2018.

Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea justa a unui activ reevaluat nu difera semnificativ de valoarea sa contabila. Orice amortizare cumulata la data reevaluarii este retratata proportional cu modificarea de valoare contabila bruta a activului, astfel incat valoare contabila a activiului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata.

Costurile ulterioare sunt incluse in valoarea contabila a activului numai atunci cand este probabil ca beneficiile economice viitoare aferente elementului in cauza sa revina Societatii, iar costul elementului poate fi masurat in mod fiabil. Valoarea contabila a componentei inlocuite este derecunoscuta. Toate celelalte cheltuieli cu reparatii si intretinere sunt inregistrate in situatia veniturilor si cheltuielilor, in perioada financiara in care sunt efectuate.

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara.

Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe sunt stabilite in conformitate cu 'Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe', aprobat prin H.G. 2139/30.11.2004 actualizata. Avand in vedere ca acest catalog prevede posibilitatea alegerii duratei normale de de functionare alegand dintr-o plaja cu o valoare minima si una maxima, comisia tehnica a analizat conditiile si mediul in care functioneaza mijloacele fixe si a decis utilizarea unei durate de viata egala cu mijlocul intervalului.

Terenurile nu se amortizeaza. Amortizarea celorlalte active se calculeaza pe baza metodei liniare in vederea alocarii costului sau valorii lor reevaluate pana la nivelul valorii reziduale, pe durata de viata utila estimata, astfel:

Cladiri

25-40 ani

Utilaje

10-15 ani

Vehicule

3-5 ani

Mobilier, dotari si echipamente

3-8 ani

Valorile reziduale si duratele de viata utila ale activelor sunt revizuite si ajustate, daca este cazul, la sfarsitul fiecarei perioade de raportare.

Valoarea contabila a unui activ este diminuata imediat pana la valoarea sa recuperabila daca valoarea contabila a activului este mai mare decat valoarea sa recuperabila estimata.

Castigurile si pierderile din cedare sunt determinate prin compararea sumelor obtinute din cedare cu valoarea contabila si sunt recunoscute la 'Alte (pierderi)/castiguri - net' in situatia veniturilor si cheltuielilor.

La vanzarea de active reevaluate, sumele incluse la alte rezerve sunt transferate in rezultatul reportat.

2.6 Imobilizari necorporale

(a) Marci comerciale si licente

Marcile comerciale si licentele achizitionate separat sunt inregistrate la costul istoric. Marcile comerciale si licentele au o durata de viata utila limitata si sunt inregistrate la cost mai putin amortizarea cumulata.

Amortizarea se calculeaza pe baza metodei liniare de alocare a costurilor marcilor comerciale si licentelor pe durata de viata utila estimata a acestora, de 1 - 3 ani.

2.7 Investitii imobiliare

Investitiile imobiliare sunt proprietati imobiliare (terenuri,cladiri sau parti ale unor cladiri) detinute de catre Societate in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii sau ambele,si nu pentru:

- a fi utilizate in productia sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative; sau

- a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

O investitie imobiliara este evaluata initial la cost, inclusiv costurile de tranzactionare. Costul unei investitii imobiliare achizitionate este format din pretul de cumparare al acesteia plus orice cheltuieli direct atribuibile (onorariile profesionale pentru prestarea servicilor juridice,taxele de transfer ale proprietatii si alte costuri de tranzactionare)

Politica contabila a Societatii privind evaluarea ulterioara a investitiilor imobiliare este cea pe baza modelului valorii juste. Aceasta politica este aplicata uniform tuturor investitiilor imobiliare detinute. Evaluarea valorii juste a investitiilor imobiliare este efectuata de evaluatori membrii ai asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).

Astfel, cheltuiala cu amortizarea nu se mai recunoaste, iar investitia imobiliara este supusa reevaluarii cu suficienta regularitate in vederea recunoasterii la valoare justa. Castigurile sau pierderile rezultate in urma modificarii valorii juste a investitiilor imobiliare sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere al perioadei in care acestea se produc.

La 31.12.2018 au fost efectuate reevaluari ale investitiilor imobiliare de catre un evaluator autorizat.

2.8 Investitii in elemente de capitaluri proprii

Investitiile in elemente de capitaluri proprii cuprind interese de participare la CARBOREF SA din Cluj-Napoca, in proportie de 25% din capitalul social si o contributie la patrimoniul initial al asociatiei A.P.I.E.L. Romania, ce reprezinta o participare de 7,14%. Procentele detinute nu ne confera controlul si nici vreo influenta semnificativa asupra activitatii societatii sau asociatiei. Carboref SA nu este o societate cotata la BVB,astfel incat investitia este evaluata la cost. Societatea nu a recunoscut ajustari pentru deprecierea acestora.

2.9 Deprecierea activelor nefinanciare

Activele care sunt supuse amortizarii sunt evaluate din punct de vedere al deprecierii ori de cate ori intervin evenimente sau schimbari care indica faptul ca este posibil ca valoarea contabila sa nu fie recuperabila. O pierdere din depreciere este recunoscuta ca diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila a activului respectiv. Valoarea recuperabila este reprezentata de suma mai mare dintre valoarea justa a activului minus costurile de vanzare si valoarea de utilizare.

In scopul testarii deprecierii, activele sunt grupate pana la cel mai mic nivel de detaliu pentru care exista fluxuri de trezorerie independente identificabile (unitati generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decat fondul comercial, care au suferit o depreciere, sunt revizuite pentru o posibila reluare a deprecierii la fiecare data de raportare.

2.10 Active financiare

2.10.1.Clasificare

In conformitate cu IFRS 9 o entitate trebuie sa clasifice activele financiare drept evaluate ulterior fie la costul amortizat,fie la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global,fie la valoarea justa prin profit sau pierdere pe baza celor doua de mai jos:

a) modelul de afaceri al entitatii pentru administrarea activelor financiare si

b) caracteristicile fluxului de trezorerie contractual al activului financiar.

Activele financiare care indeplinesc ambele conditii enumerate mai jos sunt evaluate ulterior la costul amortizat:

- activul financiar este detinut in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale; si

- termenii contractuali ai activului financiar dau nastere la fluxuri de trezorerie care reprezinta numai plati ale principalului si dobanzi aferente principalului restant, la date specifice.

Instrumentele care indeplinesc ambele conditii de mai jos sunt evaluate ulterior la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVOCI):

- activele financiare sunt detinute in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cat si prin vanzarea activelor finaciare; si

- termenii contractuali ai activului financiar dau nastere la fluxuri de trezorerie care reprezinta numai plati ale principalului restant,la date specifice.

Toate celelalte active financiare vor fi evaluate ulterior la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii (FVPL)

(a) Imprumuturi si creante

Imprumuturile si creantele sunt active financiare nederivate, cu plati fixe sau determinabile, care nu sunt cotate pe o piata activa. Ele sunt incluse in activele circulante, cu exceptia celor care au scadenta dupa mai mult de douasprezece luni de la sfarsitul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active imobilizate.

(b) Active financiare disponibile in vederea vanzarii

Activele financiare disponibile in vederea vanzarii sunt instrumente nederivate care, fie sunt desemnate in aceasta categorie, fie nu sunt clasificate in prima categorie prezentata. Ele sunt incluse in activele imobilizate, cu exceptia cazului in care investitia ajunge la scadenta sau conducerea intentioneaza sa o instraineze in termen de douasprezece luni de la sfarsitul perioadei de raportare.

(c) Certificate de emisii de gaze

Incepand cu 01.01.2013 instalatia apartinand Societatii nu mai face obiectul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera conform Directivei 2009/29/CE, astfel incat din anul 2013 nu a mai primit certificate EUA.

In anul 2014 Societatea a instrainat toate cele 2,196 certificate aflate in cont la inceputul anului, in caz contrar riscand sa le piarda.

2.10.2.Recunoastere si evaluare

Achizitiile si vanzarile regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzactionarii - data la care Societatea se angajeaza sa cumpere sau sa vanda respectivul activ.

Investitiile sunt recunoscute initial la valoarea justa plus costurile de tranzactionare pentru toate activele financiare neinregistrate la valoarea justa prin profit sau pierdere. Activele financiare disponibile pentru vanzare sunt inregistrate ulterior la valoarea justa. Imprumuturile si creantele sunt inregistrate la cost amortizat, pe baza metodei dobanzii efective.

Investitiile in capitalurile proprii care nu au un pret cotat de piata pe o piata activa si a caror valoare justa nu poate fi evaluata fiabil nu trebuie desemnate la valoarea justa prin profit sau pierdere.

2.11 Stocuri

Stocurile sunt evidentiate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul produselor finite este determinat prin metoda costului standard.

Costul produselor finite si productiei in curs de executie cuprinde cheltuielile cu proiectarea, materiile prime, forta de munca direct productiva, alte cheltuieli directe si cheltuielile de productie indirecte corespunzatoare (pe baza capacitatii normale de productie). Nu sunt incluse costurile indatorarii.

Valoarea realizabila neta reprezinta pretul estimativ de vanzare, in cursul normal al activitatii, mai putin cheltuielile de vanzare variabile aplicabile.

Acolo unde este necesar, sunt inregistrate ajustari de depreciere pentru stocurile uzate moral si cu miscare lenta. Pentru stocurile uzate moral identificate individual sunt create ajustari de depreciere la valoare integrala sau eliminate din bilant. Pentru stocurile cu miscare lenta este efectuata o estimare a vechimii pe fiecare categorie principala, pe baza rotatiei stocurilor.

2.12 Creante comerciale

Creantele comerciale sunt sumele datorate de clienti pentru stocurile vandute sau serviciile prestate in cursul normal al activitatii. Daca se estimeaza ca vor fi colectate in termen de un an sau mai putin de un an (sau mai tarziu, in cursul normal al activitatii), acestea vor fi clasificate ca active circulante. In caz contrar, vor fi prezentate ca active imobilizate.

Creantele comerciale sunt recunoscute initial la valoarea justa, iar ulterior, pentru creantele cu o perioada de creditare mai mare de 6 luni, evaluarea se realizeaza la costul amortizat pe baza metodei dobanzii efective mai putin ajustarile pentru depreciere.

2.13 Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar cuprind numerarul in casa, disponibilul din conturile curente la banci, alte investitii pe termen scurt cu lichiditate ridicata si cu termene de maturitate initiale de pana la trei luni si descoperit de cont la banci.

2.14 Capital social

Actiunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii.

Costurile suplimentare direct atribuibile emisiunii de noi actiuni ordinare sau de optiuni sunt evidentiate in capitalurile proprii ca deduceri, net de impozit, din incasari.

2.15 Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt obligatiile de a plati pentru bunurile sau serviciile care au fost achizitionate, in cursul normal al activitatii, de la furnizori. Conturile furnizori sunt clasificate ca datorii curente daca plata trebuie sa se faca in termen de un an sau mai putin de un an (sau mai tarziu, in cursul normal al activitatii). In caz contrar, vor fi prezentate ca datorii pe termen lung.Datoriile comerciale sunt recunoscute initial la valoarea justa, iar ulterior, datoriile cu o scadenta mai mare de 6 luni, sunt evaluate la cost amortizat, pe baza metodei dobanzii efective.

2.16 Imprumuturi

Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, net de costurile de tranzactionare inregistrate. Ulterior, imprumuturile sunt evidentiate la cost amortizat; orice diferenta dintre sumele incasate (net de costurile de tranzactionare) si valoarea rascumpararii fiind recunoscuta in situatia veniturilor si cheltuielilor, pe durata imprumuturilor, pe baza metodei dobanzii efective.

2.17 Impozit pe profit curent si amanat

Cheltuiala cu impozitul aferenta perioadei include impozitul curent si impozitul amanat. Impozitul este recunoscut in situatia veniturilor si cheltuielilor, cu exceptia cazului in care se refera la elemente recunoscute in alte elemente ale rezultatului global, sau direct in capitalurile proprii. In acest caz, si impozitul aferent este recunoscut in alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii.

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculeaza pe baza reglementarilor fiscale in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare. Conducerea evalueaza periodic pozitiile din declaratiile fiscale in ceea ce priveste situatiile in care reglementarile fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe baza sumelor estimate ca datorate autoritatilor fiscale.

Impozitul pe profit amanat este recunoscut, pe baza metodei obligatiei bilantiere, pentru diferentele temporare intervenite intre bazele fiscale ale activelor si datoriilor si valorile contabile ale acestora din situatiile financiare.

Totusi, impozitul pe profit amanat care rezulta in urma recunoasterii initiale a unui activ sau pasiv dintr-o tranzactie alta decat o combinare de intreprinderi, si care la momentul tranzactiei nu afecteaza profitul contabil si nici cel impozabil nu este recunoscut. Impozitul pe profit amanat este determinat pe baza ratelor de impozitare (si legilor) intrate in vigoare pana la sfarsitul perioadei de raportare si care urmeaza sa fie aplicate in perioada in care impozitul amanat de recuperat va fi valorificat sau impozitul amanat de plata va fi achitat.

Creantele privind impozitul amanat sunt recunoscute numai in masura in care este probabil sa se obtina in viitor un profit impozabil din care sa fie deduse diferentele temporare.

Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate atunci cand exista dreptul legal aplicabil de a compensa creantele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, si cand creantele si datoriile privind impozitul amanat se refera la impozite pe profit impuse de aceeasi autoritate fiscala, fie aceleiasi entitati impozabile, fie unor entitati impozabile diferite, daca exista intentia de a compensa soldurile pe o baza neta.

2.18 Beneficiile angajatilor

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre Statul Roman in numele angajatilor sai, pentru fondurile de sanatate, pensii si somaj. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al Statului Roman, care este un plan fix de contributii. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea cheltuielilor salariale.

(a) Obligatii referitoare la pensii

Conform contractului colectiv de munca, Societatea trebuie sa plateasca angajatilor la momentul pensionarii o suma compensatorie egala cu un salariu brut. Societatea a inregistrat un provizion pentru astfel de plati (vezi Nota 5).

(b) Alte beneficii

Societatea suporta costuri cu personalul aferente furnizarii de beneficii precum serviciile medicale. Aceste sume cuprind in principal costurile implicite ale controalelor medicale anuale.

(c) Beneficii pentru incetarea contractului de munca

Conform contractului colectiv de munca, in cazul unei concedieri colective, Societatea va oferi plati compensatorii, dupa cum urmeaza, calculate in functie de vechimea respectivilor angajati:

(d) Planuri privind participarea la profit si prime

Societatea acorda angajatilor, pe langa salarii, bonusuri suplimentare rezultate din drepturile salariale, prime din fondul de salarii, tichete de masa si prime de vacanta.

Angajatii pot beneficia si de fondul de participare a angajatilor la profit, constituit in cota de 10% din profitul net conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

2.19 Provizioane

Provizioanele pentru riscuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie curenta, legala sau implicita, ca urmare a unor evenimente anterioare; este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru onorarea obligatiei; suma a fost estimata in mod fiabil.

In cazul in care exista mai multe obligatii similare, probabilitatea ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru decontarea obligatiei se determina luand in considerare intreaga clasa de obligatii. Un provizion este recunoscut, chiar daca probabilitatea unei iesiri de resurse pentru un element individual este redusa.

Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru decontarea obligatiei, folosind o rata inainte de impozit care sa reflecte evaluarile curente de pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice obligatiei. Majorarea provizionului ca urmare a trecerii timpului este recunoscuta in cheltuiala cu dobanda.

2.20 Recunoasterea veniturilor

IFRS 15 a inlocuit cerintele IFRS anterioare de recunoastere a veniturilor si se aplica tuturor veniturilor din contractele cu clientii. In conformitate cu noul standard, venitul este recunoscut astfel incat sa reflecte transferul bunurilor si serviciilor contractate catre client, la valoarea care reflecta pretul la care Societatea se asteapta sa fie indreptatita in schimbul acestor bunuri si servicii. Veniturile sunt prezentate net de taxa pe valoarea adaugata, retururi, rabaturi si discounturi, precum si dupa eliminarea vanzarilor in cadrul Societatii.

Societatea recunoaste veniturile atunci cand sau pe masura ce clientul obtine control asupra bunurilor sau serviciilor. Societatea isi bazeaza estimarile pe rezultate istorice, tinand seama de tipul clientului, tipul tranzactiei si specificul fiecarui angajament.

Societatea a adoptat noul standard incepand cu 1 ianuarie 2018 utilizand metoda retrospectiva modificata, cu ajustarile cumulate din aplicarea initiala recunoscute in soldul initial al rezultatului reportat in anul aplicarii initiale. In consecinta, Societatea nu a aplicat cerintele IFRS 15 pentru perioade anterioare prezentate.

Conform IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii si IFRS 15. Venituri din contractele cu clientii(Clarificari), nu am identificat tranzactii in care Societatea actioneaza in calitate de agent. Un agent recunoaste venituri pentru comisionul sau pentru tariful cuvenit in schimbul facilitarii transferului de bunuri sau servicii.

Aplicarea initiala a IFRS 15 nu are impact asupra rezultatului reportat al Societatii la data de 01 ianuarie 2018.

Aplicarea IFRS 15 nu avut impact asupra situatiei veniturilor si cheltuielilor si asupra situatiei rezultatului global pentru anul 2018,nici asupra pozitiei financiare si a fluxurilor de trezorerie.

(a) Vanzarea de produse finite

Societatea produce intreaga gama de produse abrazive, cu exceptia superabrazivelor.

Principala piata de desfacere este reprezentata de cea interna, doar cca. 5% din livrari realizandu-se pe piata externa.

Societatea comercializeaza produsele finite prin intermediul distribuitorilor, prin vanzare directa catre clientii persoane juridice si prin vanzare cu amanuntul, prin intermediul magazinului propriu.

Vanzarile de produse finite sunt recunoscute in momentul in care clientul obtine control asupra bunurilor sau serviciilor.

Societatea gestioneaza un magazin pentru desfacerea produselor abrazive Vanzarea produselor este recunoscuta in momentul in care Societatea vinde un produs catre un client. Vanzarile cu amanuntul se fac, de regula, cu plata in numerar sau card bancar.

Produsele finite sunt, adesea, vandute cu discount de volum. Vanzarile sunt inregistrate pe baza pretului specificat in contractul de vanzare-cumparare, net de discountul de volum estimat si de retururile estimate la momentul vanzarii. La estimarea si constituirea de provizioane pentru discount si retururi se foloseste experienta acumulata. Discountul de volum este estimat pe baza achizitiilor anuale anticipate. Se considera ca nu exista elemente de finantare, intrucat vanzarile se fac cu o perioada de credit de maxim 60-90 zile, in conformitate cu practica obisnuita de pe piata.

(b) Venituri din redevente

Veniturile din redevente sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente, conform prevederilor contractuale relevante.

Societatea detine investitii imobiliare pe care le inchiriaza in vederea obtinerii de venituri.

2.21 Venituri din dobanzi

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute folosind metoda dobanzii efective.

2.22 Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute in momentul stabilirii dreptului de a incasa sumele respective.

2.23 Contracte de leasing

Contractele de leasing pentru imobilizari corporale in care Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la inceputul leasingului la valoarea cea mai mica dintre valoarea justa a proprietatii inchiriate si valoarea actualizata a platilor minime de leasing.

Fiecare plata de leasing este alocata intre obligatii si cheltuielile de finantare. Obligatiile corespunzatoare legate de chirie, net de costurile de finantare, sunt incluse la alte datorii pe termen lung. Elementul de dobanda aferent costurilor de finantare este trecut in situatia veniturilor si cheltuielilor pe durata contractului de leasing, astfel incat sa se obtina o rata periodica constanta a dobanzii la soldul ramas al obligatiei pentru fiecare perioada. Imobilizarile corporale achizitionate prin leasing financiar sunt amortizate pe durata de viata utila a activului.

IFRS 16 care a intrat in vigoare la 01.01.2019 inlocuieste instructiunile existente privind locatiunile, inclusiv IAS 17 Leasing, IFRIC 4 Determinarea masurii in care un angajament contine un contract de leasing, SIC 15 Leasing Operational-Stimulente si SIC 27 Evaluarea fondului economic al tranzactiilor care implica forma legala a unui contract de leasing.

Standardul elimina modelul contabil dual actual pentru locatari si impune societatilor sa aduca majoritatea contractelor de leasing in bilant intr-un singur model, eliminand distinctia dintre contractele de leasing operationale si cele financiare. In conformitate cu IFRS 16, un contract este sau contine un leasing in cazul in care confera dreptul de a controla folosirea unui activ identificat pentru o perioada de timp in schimbul unei compensatii. Pentru astfel de contracte, noul model impune locatarului sa recunoasca un activ aferent dreptului de utilizare si o datorie privind contractele de leasing. Activele aferente dreptului de utilizare sunt amortizate pe durata contractului de leasing, iar datoria genereaza dobanda. Cheltuielile cu dobanzile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada contractului de leasing, fiind calculate la soldul ramas al datoriei de leasing pentru fiecare perioada. Pentru cele mai multe contracte de leasing,acest lucru va genera cheltuieli mai mari la inceputul contractului de leasing, chiar daca locatarul plateste chirii constante. Contabilitatea locatorului ramane in mare masura neafectata de introducerea noului standard,iar distrinctia dintre contractele de leasing operational si financiar va fi mentinuta.

In plus, societatea a avut in vedere urmatoarele aspecte legate de contractele de ce intra sub incidenta IFRS 16:

- nu a recunoscut nici un activ aferent dreptului de utilizare si nici o datorie de leasing aferente contractelor care expira in 12 luni sau mai putin de la data aplicarii;

- nu a recunoscut nici un activ aferent dreptului de utilizare si nici o datorie de leasing aferente contractelor de valoare mica (sub.5.000 USD);

Aplicarea initiala a IFRS 16 nu a avut ca rezultat recunoasterea de active aferente dreptului de utilizare, nici a a unor datorii aferente leasingului nici la 01 ianuarie 2019 si nici la 31 decembrie 2019.

2.24 Distribuirea dividendelor

Distribuirea dividendelor catre actionarii societatii este recunoscuta ca datorie in situatiile financiare ale Societatii, in perioada in care dividendele sunt aprobate de actionarii societatii.

3. GESTIONAREA RISCURILOR FINANCIARE

3.1 Factori de risc financiar

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de piata (inclusiv riscul monetar, riscul de rata a dobanzii privind valoarea justa, riscul de rata a dobanzii privind fluxul de trezorerie si riscul de pret), riscul de credit si riscul de lichiditate. Programul Societatii privind managementul riscului se concentreaza asupra imprevizibilitatii pietelor financiare si cauta sa minimalizeze potentialele efecte adverse asupra performantelor financiare ale Societatii. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare derivate pentru a acoperi anumite expuneri la risc.

(a) Riscul de piata

(i) Riscul valuta

Societatea este expusa riscului valutar prin expunerile la diferite devize, in special la USD si EUR. Riscul valutar este asociat activelor si obligatiilor recunoscute, in special imprumuturilor.

Societatea a incheiat in aprilie 2018 un contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate in scopul realizarii unor operatiuni FORWARD de schimb valutar pentru acoperirea partiala a riscului de schimb valutar pentru valuta USD, asadar Societatea a inceput sa aplice contabilitatea acoperirii impotriva riscului. La 31.12.2021 Societatea nu avea in curs de derulare nici o tranzactie cu instrumente financiare derivate.

Urmatorul tabel prezinta expunerea Societatii fata de posibilele modificari ale cursului de schimb aplicat la sfarsitul perioadei de raportare:

La 31 Decembrie 2020

La 31 Decembrie 2021

Active Financiare monetare

Datorii financiare monetare

Suma neta pe Situatia Pozitiei Financiare

Active Financiare monetare

Datorii financiare monetare

Suma neta pe Situatia Pozitiei Financiare

LEI

6,392,021 5,947,469 444,552 7,992,461 7,488,345 504,116

EUR

247,840 1,294,190 (1,046,350) 143,960 800,456 (656,496)

USD

1,495 0 1,495 17,792 0 17,792

Total

6,641,356 7,241,659 (600,303) 8,154,213 8,288,801 (134,588)

Analiza prezentata mai sus include doar elementele monetare de activ si datorii.

Urmatorul tabel prezinta modul in care variaza elementele contului de profit si ale capitalurilor proprii in functie de schimbarea cu 10% a cursurilor de schimb BNR aplicate la data bilantului in raport cu moneda functionala a Societatii, cu toate celelalte variabile constante, dupa cum urmeaza:

2021

2020

EUR

5.4429 5.3563

USD

4.8078 4.3626

Impact pe contul de profit si pierdere:

2021 2020

EUR crescand cu10%

(65.650) (104.635)

(ii) Riscul de rata a dobanzii

Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indiciele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR.

Societatea are incheiate contracte de imprumut purtatoare de dobanda cu Unicredit Bank,Banca Comerciala Romana si cu Raiffeisen Bank.

Situatia creditelor angajate era urmatoarea:

- La 31 Decembrie 2020

Institutia financiara

Valuta

Rata Dobanzii

Plafon

Soldul imprumutului la 31 Decembrie 2021(Lei)

Unicredit Bank

RON

Negociata

800.000 70.720

Banca Comerciala Romana

RON/EUR

Negociata

3.000.000 333.484

Raiffeisen Bank

RON/EUR

Negociata

4.350.000 779.058

Raiffeisen Bank - Termen lung

RON

Negociata

4.435.000 1.902.909

Total

3.710.553

- La 31 Decembrie 2021

Institutia financiara

Valuta

Rata Dobanzii

Plafon

Soldul imprumutului la 31 Decembrie 2021(Lei)

Unicredit Bank

RON

Negociata

800.000 0

Banca Comerciala Romana

RON/EUR

Negociata

3.000.000 538.303

Raiffeisen Bank

RON/EUR

Negociata

4.350.000 1.481.335

Raiffeisen Bank - Termen lung

RON

Negociata

2.235.000 1.616.946

Total

4.177.658

La 31 Decembrie 2021, o posibila crestere in rata dobanzii de 1% ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de 857 Ron.

(b) Riscul de credit

Riscul de credit este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.

Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Clienti pentru care termenul de recuperare al creantelor este sub 30 zile

2.171.509 2.357.616

Clienti pentru care termenul de recuperare al creantelor este intre 30 si 90 de zile

2.246.792 3.419.762

Clienti pentru care termenul de recuperare al creantelor este intre 90 si 180 de zile

50.386 25.387

Total

4.468.687 5.802.765

Desi colectarea creantelor poate fi influentata de factori economici, conducerea considera ca nu exista un risc semnificativ de pierdere care sa depaseasca provizioanele deja create.

Numerarul este plasat la institutii financiare care, la momentul constituirii depozitului, erau considerate ca prezentand un risc minim de incetare de plati.

Indicatorul Financiar al bancii

Banca

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Baa1

Raiffeisen Bank

2.766 2.031

Baa1

BRD

6.820 5.159

n/a

Trezorerie

4.581 2.744

Baa1

BCR

95.364 82.780

Bbb

Unicredit Tiriac Bank

0 17.792

Bb

CEC Bank

765.382 765.364

Total

874,913 875,870

Unde:

Institutiile financiare cotate cu indicatorul D prezinta o putere financiara modesta, cu eventuala nevoie de suport extern, iar institutiile financiare cotate cu indicatorul E prezinta o putere financiara foarte modesta cu o probabilitate mare de nevoie de ajutor extern periodic.

(c) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al Societatii, care monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati al Societatii, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale, in acelasi timp mentinand permanent o marja suficienta la facilitatile de imprumut angajate neutilizate, astfel incat Societatea sa nu incalce limitele imprumuturilor sau intelegerile legate de imprumuturi pentru toate facilitatile de imprumut.

Maturitatea datoriilor financiare este analizata in tabelul de mai jos:

Pana la 1 an

Intre 1 si 2 ani

Intre 2 si 5 ani

Peste 5 ani

La 31 Decembrie 2020

Imprumuturi (Nota 14)

2.278.043 409.289 1.023.221 -

Leasing financiar (Nota15)

32.123 115 - -

Datorii comerciale si de alta natura(Nota 16)

3.468.237 - - -

Impozit pe profit curent

30.631

Total

5.809.034 409.404 1.023.221 -

La 31 Decembrie 2021

Imprumuturi (Nota 14)

3.011.953 451.241 714.464 -

Leasing financiar (Nota15)

- - - -

Datorii comerciale si de alta natura(Nota 16)

4.096.970 - - -

Impozit pe profit curent

14.173

Total

7.123.096 451.241 714.464 -

3.2 Gestionarea capitalului

Obiectivele Societatii legate de gestionarea capitalului vizeaza protejarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea in viitor, astfel incat sa aduca profit actionarilor si beneficii celorlalte parti implicate, precum si mentinerea unei structuri optime a capitalului in vederea reducerii costului de capital.

La fel ca si celelalte companii care isi desfasoara activitatea in acest sector, Societatea monitorizeaza capitalul pe baza indicatorului gradului de indatorare. Acest indicator se calculeaza prin impartirea datoriei nete la capitalul total. Datoria neta se calculeaza scazand din totalul imprumuturilor (inclusiv 'imprumuturile curente si pe termen lung', dupa cum se arata in situatia pozitiei financiare) numerarul si echivalentele de numerar. Capitalul total se calculeaza adaugand la 'capitalurile proprii' din situatia pozitiei financiare datoria neta.

In 2021 strategia Societatii, nemodificata fata de 2020, a constat in mentinerea coeficientului gradului de indatorare, in principal, prin rambursari la liniile de credit, dar si la creditul de investitii.

Indicatorii gradului de indatorare la 31 decembrie 2021 si 2020 au fost urmatorii:

2020

2021

Total imprumuturi

3.742.791 4.177.658

Mai putin: numerar si echivalente de numerar

979.149 900.973

Datorie neta

2,763,642 3,276,685

Total capital propriu

79.014.416 80.519.709

Total capital si datorii nete

81.778.058 83.796.394

Indicatorul gradului de indatorare

3% 4%

3.3 Evaluarea la valoarea justa

Valoarea justa a instrumentelor financiare care sunt tranzactionate pe o piata activa se bazeaza pe preturile de piata cotate la sfarsitul perioadei de raportare. Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt tranzactionate pe o piata activa este stabilita prin utilizarea tehnicilor de evaluare.

Se considera ca valoarea contabila minus ajustarea pentru deprecierea creantelor si datoriilor comerciale aproximeaza valorile juste ale acestora. Valoarea justa a datoriilor financiare cu o perioada de decontare mai mare de 6 luni este estimata prin actualizarea fluxurilor de numerar contractuale viitoare la rata curenta a dobanzii de pe piata aflata la dispozitia societatii pentru instrumente financiare similare.

Evaluarea la valoare justa se efectueaza tinandu-se cont de urmatoarea ierarhie:

a)nivelul 1 - preturi cotate pe piete active pentru active si datorii identice

b)nivelul 2 -.date,altele decat preturi cotate, care sunt observabile pentru active sau datorii

c)nivelul 3 - date pentru active si datorii, care nu se bazeaza pe date de piata observabile

Prezentarea la valoare justa a Activelor Financiare si a Datoriilor Financiare la 31.12.2021:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Active financiare:

Numerar si echivalente de numerar

900.973 - -

Creante si alte creante

- 7.253.240 -

Datorii financiare:

Imprumuturi

- 4.177.658 -

Datorii comerciale si de alta natura

- 4.096.970 -

Impozit pe profit curent

- 14.173 -

Prezentarea la valoare justa a Activelor Financiare si a Datoriilor Financiare la 31.12.2020:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Active financiare:

Numerar si echivalente de numerar

979.149 - -

Creante si alte creante

- 5.662.207 -

Datorii financiare:

Imprumuturi

- 3.742.791 -

Datorii comerciale si de alta natura

- 3.468.237 -

Impozit pe profit curent

- 30.631 -

4. ESTIMARI SI RATIONAMENTE CONTABILE CRITICE

Estimarile si rationamentele sunt evaluate continuu si au la baza experienta istorica si alti factori, inclusiv anticiparile privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile in conditiile date.

4.1 Estimari si ipoteze contabile critice

Societatea elaboreaza estimari si ipoteze referitoare la viitor. Estimarile contabile rezultate vor fi, prin definitie, rareori egale cu rezultatele reale corespunzatoare. Estimarile si ipotezele pentru care exista un risc considerabil de a determina ajustari semnificative ale valorii contabile a activelor si pasivelor in anul financiar urmator sunt abordate in cele ce urmeaza.

(a) Impozitul pe profit

Societatea se supune impozitului pe profit dint-o singura jurisdictie (Romania). Exista numeroase tranzactii si calcule pentru care determinarea impozitului final este incert. Societatea recunoaste datoriile in vederea auditului financiar anticipat pe baza estimarilor daca se vor datora impozite suplimentare. Acolo unde rezultatul fiscal final al acestor chestiuni este diferit de sumele initial inregistrate, aceste diferente vor avea impact asupra activelor si pasivelor de impozit pe profit curente si amanate in perioada in care se realizeaza aceasta determinare.

(b) Beneficii legate de pensii

Valoarea actualizata a obligatiilor de pensii depinde de o serie de factori, care sunt stabilite pe o baza actuariala folosind o serie de ipoteze. Ipotezele utilizate la determinarea costului net (venit) pentru pensii includ rata de actualizare. Orice modificari ale acestor ipoteze vor avea impact asupra valorii contabile a obligatiilor de pensii. Societatea foloseste rata dobanzii de referinta BNR ca rata de actualizare a obligatiei de pensii, la sfarsitul fiecarui an.

5. APLICAREA PENTRU PRIMA DATA A IFRS

La 31.12.2012 Societatea a intocmit primele situatii financiare conform IFRS .

In pregatirea situatiei pozitiei financiare conform IFRS la 1 ianuarie 2011 si la 31 decembrie 2011, Societatea a ajustat sumele raportate anterior in situatiile financiare intocmite cu in conformitate cu OMFP 3.055/2009.

Principalele ajustari de retratare conform IFRS a situatiilor financiare intocmite conform OMFP 3.055 au fost urmatoarele:

a) Imobilizari corporale

Societatea nu a calculat in perioadele precedente cheltuieli cu amortizarea privind imobilizarile corporale in conservare. La momentul adoptarii IFRS, imobilizarile corporale tinute in conservare se amortizeaza in continuare pe durata in care acestea nu au fost utilizate.

In vederea prezentarii la valoarea justa, terenurile societatii au fost supuse procesului de reevaluare. Aceasta reevaluare a fost efectuata la finele anului 2010, cat si la sfarsitul anilor 2011 si 2012.

Restul categoriilor de imobilizari corporale nu au inregistrat fluctuatii semnificative in valoarea justa decat la sfarsitul anului 2012, rezultatele aferente fiind corespunzator reflectate in situatiile financiare.

b) Investitii imobiliare

La data adoptarii IFRS, Societatea aplica metoda prezentarii la valoarea justa a cladirilor incadrate in aceasta categorie. Astfel, cheltuiala cu amortizarea nu se mai recunoaste, iar investitia imobiliara este supusa periodic unei reevaluari in vederea recunoasterii la valoarea justa. Rezultatul reevaluarii se va recunoaste in Situatia Veniturilor si Cheltuielilor.

c) Provizion concedii neefectuate

Societatea estimeaza pentru zilele de concediu neefectuate si aferente anului financiar incheiat, un provizion in vederea inregistrarii cheltuielii salariale in perioada corespunzatoare.

d) Provizion pentru pensii

Conform Contractului Colectiv de Munca, fiecare angajat beneficiaza de o compensatie egala cu un salariu, in momentul pensionarii. In vederea recunoasterii acestei cheltuieli, Societatea inregistreaza un provizion pe intreaga perioada in care angajatul lucreaza in cadrul companiei. Valoarea acestui provizion este actualizata corespunzator, utilizandu-se rata de referinta a dobanzii conform BNR.

e) Recunoasterea unui activ sau unei datorii din Impoziul Amanat (IAS 12)

La momentul adoptarii IFRS, Societatea calculeaza si inregistreza impactul impozitului amanat, determinat pe baza diferentelor temporare intre baza contabila si cea fiscala a elementelor bilantiere.

6. IMOBILIZARI CORPORALE

Miscarile aferente imobilizarilor corporale sunt urmatoarele:

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie

Total

La 1 ianuarie 2020

Cost sau evaluare

70.579.812 35.347.600 217.648 747.422 106.892.482

Amortizare Cumulata

(15.131.779) (27.086.087) (153.766) - (42.371.632)

Valoare Neta Contabila

55.448.033 8.261.513 63.882 747.422 64.520.850

Anul incheiat la 31 decembrie 2020

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie

Total

Valoare contabila neta initiala

55.448.033 8.261.513 63.882 747.422 64.520.850

Intrari

- 61.269 22.533 3.491.826 3.575.628

Transferuri

- 32.567 - (32.567) -

Castig din reevaluare

- - - - -

Pierdere din reevaluare

- - - - -

Iesiri, net

(93.297) (66.149) - (565.205) (724.651)

Transferuri la investitii imobiliare

- - - - -

Cheltuiala cu amortizarea

(791.697) (1.280.540) (10.633) - (2.082.870)

Amortizare mijloace fixe in conservare

(77.078) - - - (77.078)

Valoarea contabila neta finala

54.485.961 7.008.660 75.782 3.641.476 65.211.879

La 31 decembrie 2020

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie

Total

Cost sau evaluare

70.388.380 35.261.029 240.181 3.641.476 109.531.066

Amortizare Cumulata

(15.902.419) (28.252.369) (164.399) - (44.319.187)

Valoare Neta Contabila

54.485.961 7.008.660 75.782 3.641.476 65.211.879

Anul incheiat la 31 decembrie 2021

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie si avansuri

Total

Valoare contabila neta initiala

54.485.961 7.008.660 75.782 3.641.476 65.211.879

Intrari

- 606.720 9.402 1.846.527 2.462.649

Transferuri

15.390 3.152.564 6.212 (3.174.166) -

Castig din reevaluare

- - - - -

Pierdere din reevaluare

- - - - -

Iesiri, net

- - (27.594) (248.250) (275.844)

Transferuri la investitii imobiliare

- - - - -

Cheltuiala cu amortizarea

(790.360) (1.236.160) (9.349) - (2.035.869)

Amortizare mijloace fixe in conservare

(58.652) - - - (58.652)

Valoarea contabila neta finala

53.652.339 9.531.784 54.453 2.065.587 65.304.163

La 31 decembrie 2021

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie si avansuri

Total

Cost sau evaluare

70.247.558 38.205.242 213.709 2.065.587 110.732.096

Amortizare Cumulata

(16.595.219) (28.673.458) (159.256) - (45.427.933)

Valoare Neta Contabila

53.652.339 9.531.784 54.453 2.065.587 65.304.163

Valoarea justa a imobilizarilor corporale

O evaluare independenta a terenurilor si cladirilor a fost facuta de catre un evaluator independent pentru a determina valoarea justa a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2018. Surplusul net din reevaluare a fost inregistrat in alte elemente ale rezultatului global si este prezentat in 'alte rezerve' in capitaluri proprii.

Prezentarea valorii juste a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2021:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Active financiare:

Terenuri

- 43.602.422 -

Cladiri si constructii speciale

- 10.049.917 -

Total terenuri si cladiri

- 53.652.339 -

Echipamente si vehicule

- 9.531.784 -

Mobilier, dotari si echipamente

- 54.453 -

Prezentarea la valoare justa a Activelor Financiare si a Datoriilor Financiare la 31.12.2020:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Active financiare:

Terenuri

- 43.602.422 -

Cladiri si constructii speciale

- 10.883.539 -

Total terenuri si cladiri

- 54.485.961 -

Echipamente si vehicule

- 7.008.660 -

Mobilier, dotari si echipamente

- 75.782 -

Vehiculele si utilajele includ urmatoarele sume pentru care Societatea este locatarul, in cadrul unor contracte de leasing financiar:

2020

2021

Cost

197.320 0

Amortizare cumulata

90.284 0

Valoare contabila neta

107.036 0

Pentru creditele angajate, Societatea a inregistrat garantii asupra urmatoarelor imobilizari corporale:

Cladiri

2020

2021

Cost

11.838.113 11.838.113

Amortizare cumulata

4.819.530 5.162.480

Valoare contabila neta

7.018.583 6.675.633

Teren aferent:

2020

2021

Cost

8.579.958 8.536.060

- La 31.12.2021 urmatoarele imobilizari corporale (terenuri si cladiri), active circulante si disponibilitati din conturi bancare sunt ipotecate in cadrul contractelor de imprumut pe care compania le-a incheiat cu institutiile finaciare Unicredit Bank Cluj, Banca Comerciala Romana Cluj si Raiffeisen Bank Cluj:

Nr. crt.

Obiectul ipotecii

Valoare ipoteca

Beneficiar ipoteca

Rang ipoteca

1.1

Teren cu constructii situat in P-ta 1 Mai nr.3 cuprinse in CF 309072 a localitatii Cluj-Napoca

2.000.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

BANCA COMERCIALA ROMANA

I

1.2

Teren cu constructii situat in P-ta 1 Mai nr.3 cuprinse in CF 305138 si CF 305138-C1-U1 a localitatii Cluj-Napoca

2.000.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

RAIFFEISEN BANK

I

2.1

Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocul de produse finite

800.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

UNICREDIT BANK

-
2.2

Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocul de materii prime

3.000.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

BANCA COMERCIALA ROMANA

-
2.3

Ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

800.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

UNICREDIT BANK

-
2.4

Ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

3.000.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

BANCA COMERCIALA ROMANA

-
2.5

Ipoteca mobiliara asupra disponibilitatilor banesti prezente si viitoare/soldurile creditoare aflate in conturile si subconturile sale prezente si viitoare deschise la banca conform Contractului de garantie reala mobiliara, inregistrat la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

4.350.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

RAIFFEISEN BANK

-
2.6

Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, ipoteca mobiliara asupra echipamentului achizitionat, garantie financiara acordata de FEI in cuantum de 60% din valoarea facilitatii

2.200.000 lei+dobanzi si comisioane aferente

RAIFFEISEN BANK

-
2.7

Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, ipoteca mobiliara asupra echipamentului achizitionat

2.235.000 lei+ dobanzi si comisioane aferente

RAIFFEISEN BANK

-

Valoarea contabila care ar fi fost recunoscuta daca activele ar fi fost inregistrate conform modelului bazat pe cost sunt prezentate in tabelul de mai jos. Acest cost reprezinta costul presupus la data tranzitiei la IFRS.

Descriere

Terenuri si cladiri

Echipamente si vehicule

Mobilier, dotari si echipamente

Imobilizari in curs de executie si avansuri

Total

Anul incheiat la 31 decembrie 2020

Cost

50.151.055 27.021.795 240.181 3.641.476 81.054.507

Amortizare cumulata

13.461.597 20.982.755 164.399 0 34.608.751

Valoarea contabila neta

36.689.458 6.039.040 75.782 3.641.476 46.445.756

Anul incheiat la 31 decembrie 2021

Cost

50.003.374 30.122.885 213.709 2.065.587 82.405.555

Amortizare cumulata

13.820.237 21.439.771 159.256 0 35.419.264

Valoarea contabila neta

36.183.137 8.683.114 54.453 2.065.587 46.986.291

7. IMOBILIZARI NECORPORALE

Marci si licente

La 01 ianuarie 2020

Cost sau evaluare

242.489

Amortizare cumulata

(241.238)

Valoarea contabila neta

1.249

Anul incheiat la 31 decembrie 2020

Valoare contabila neta initiala

1.249

Intrari

0

Cheltuiala cu amortizarea

(1.249)

Valoarea contabila neta finala-imobilizari necorporale

0

La 31 decembrie 2020

La 01 ianuarie 2021

Cost sau evaluare

242.489

Amortizare cumulata

(242.489)

Valoarea contabila neta

0

Anul incheiat la 31 decembrie 2021

Valoare contabila neta initiala

0

Intrari

276

Cheltuiala cu amortizarea

(207)

Valoarea contabila neta finala-imobilizari necorporale

69

La 31 decembrie 2021

Imobilizari necorporale in curs de executie-initial

0

Intrari

0

Iesiri

0

Valoarea contabila -imobilizari necorporale in curs

0

8. INVESTITII IMOBILIARE

La 01 ianuarie 2020 Cladiri+Teren

Cost sau evaluare 7.124.302

Valoarea contabila neta 7.124.302

Intrari -

Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoare justa -

Iesiri -

Valoarea contabila neta finala 7.124.302

La 31 decembrie 2020

Cost sau evaluare 7.124.302

Valoarea contabila neta 7.124.302

Anul incheiat la 31 decembrie 2021 Cladiri+Teren

Intrari -

Castiguri / (Pierderi) din evaluarea la valoare justa -

Iesiri -

Valoarea contabila neta finala 7.124.302

La 31 decembrie 2021

Cost sau evaluare 7.124.302

Valoarea contabila neta 7.124.302

9. INSTRUMENTE FINANCIARE

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Active

Creante si alte creante

5.662.207 7.253.240

Numerar si echivalente de numerar

979.149 900.973

Total Active Financiare Monetare

6.641.356 8.154.213

Datorii

Imprumuturi

3.742.791 4.177.658

Datorii comerciale si de alta natura

3.468.237 4.096.970

Impozit pe profit curent

30.631 14.173

Total Datorii Financare Monetare

7.241.659 8.288.801

Clasificari contabile si valori juste:

31 decembrie 2021

Nota

Cost amortizat (IFRS9)

Valoare contabila totala

Valoare justa (IAS39)

Active financiare(lei)

Numerar si echivalente de numerar

12 900.973 900.973 900.973

Creante si alte creante

11 7.253.240 7.253.240 7.253.240

Total Active Financiare

8.154.213 8.154.213 8.154.213

Datorii financiare(lei)

Imprumuturi

14 4.177.658 4.177.658 4.177.658

Datorii comerciale si de alta natura

16 4.096.970 4.096.970 4.096.970

Impozit pe profit curent

14.173 14.173 14.173

Total Datorii Financiare

8.288.801 8.288.801 8.288.801

10. STOCURI

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Materiale

4.559.318 4.924.710

Obiecte de inventar

93.561 89.738

Produse Finite

9.621.083 10.105.763

Marfuri

295.378 351.517

Provizioane privind deprecierea stocurilor

(152.928) (230.638)

Total stocuri

14.416.412 15.241.090

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

La 1 ianuarie

156.996 152.928

Ajustari depreciere in cursul anului (Nota 15)

0 92.051

Reversate

(4.068) (14.341)

La 31 decembrie

152.928 230.638

11. CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Creante Clienti

5.747.918 6.696.735

Ajustari privind deprecierea creantelor clienti

(390.830) (437.613)

Creante comerciale si alte creante

5.357.088 6.259.122

Cheltuieli in avans

45.306 47.376

Alte creante

259.375 965.764

Alte creante imobilizate (pe o perioada mai mare de 3 luni)

438 438

Ajustari privind deprecierea altor creante

0 (19.460)

Impozit pe profit curent de recuperat

0 0

Total

305.119 994.118

Total Creante dupa provizionare

5.662.207 7.253.240

Creantele comerciale si alte creante sunt denominate in urmatoarele valute:

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

RON

5.431.183 7.111.240

EUR

231.024 142.000

Alte monede (USD, GBP)

- -

Total Creante

5.662.207 7.253.240

Analiza creantelor in functie de scadenta se prezinta in urmatorul tabel:

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

In perioada de scadenta

4.468.687 5.802.765

Perioada scadenta depasita, dar fara risc de depreciere

1.193.520 1.450.475

Total

5.662.207 7.253.240

Analiza pe vechimi a creantelor restante se prezinta dupa cum urmeaza:

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Pana la 3 luni

1.028.225 1.341.626

Intre 3 si 6 luni

141.352 132.838

Mai mult de 6 luni

414.773 433.084

Ajustari pentru deprecierea creantelor

(390.830) (457.073)

Total

1.193.520 1.450.475

In cadrul creantelor restante, o suma de 150.388 lei reprezinta sume platite salariatilor pentru concedii si indemnizatii medicale si care se recupereaza din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate potrivit art. 38 din OUG 158/2005 si care nu ne-au fost virate pana la 31.12.2021, iar cererile de rambusare au fost depuse cu cel putin 30 de zile inainte se sfarsitul exercitiului financiar.

Defalcarea pe intervale de vechime a acestor sume o prezentam mai jos:

- suma de 79.042 lei cu scadenta depasita pana la 3 luni, reprezinta suma aferenta cererilor de rambursare depuse in septembrie, octombrie si noiembrie 2021 si neincasate pana la 31.12.2021

- suma de 48.371 lei cu scadenta depasita intre 3 si 6 luni, reprezinta suma aferenta unor cereri de rambursare depuse in perioada iunie-iulie-august 2021 si neincasata pana la 31.12.2021

- suma de 22.975 lei cu scadenta depasita peste 6 luni, reprezinta suma aferenta unei cereri de rambursare depuse in luna mai 2021 si neincasata pana la 31.12.2021

Societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor la valoarea pierderilor de credit preconizate, calculate pe baza ratelor de pierdere preconizate.

Pentru sumele de incasat de la Bugetul Fondului National Unic de Asigurari de Sanatate nu am inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor, pentru ca desi se incaseaza cu o intarziere destul de mare, consideram o certitudine incasarea acestor sume pana la sfarsitul anului 2022.

Analiza miscarii ajustarilor pentru deprecierea creantelor:

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

La 1 ianuarie

373.564 390.830

Ajustari depreciere creante in cursul anului

26.925 83.187

Ajustari depreciere reversate

(9.659) (16.944)

La 31 decembrie

390.830 457.073

12. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Numerar in casa si in banca

39.370 40.620

Garantii de buna executie sub 3 luni

- -

Numerar colateral la banca - acreditive

- -

Alte echivalente in numerar

97.344 13.853

Depozite pe termen scurt

842.435 846.500

Total

979.149 900.973

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Numerar in casa si in banca in RON

21.059 38.976

Numerar in casa si in banca in USD

1.495 1.504

Numerar in casa si in banca in EUR

16.816 140

Depozite pe termen scurt in RON

842.435 846.500

Depozite pe termen scurt in EUR

- -

Valori de incasat RON

97.344 13.853

Total

979.149 900.973

Banca

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Raiffeisen Bank

2.766 2.031

BRD

6.820 5.159

Trezorerie

4.581 2.744

BCR

18.311 1.644

Unicredit Tiriac Bank

0 17.792

Bani in casa si alte echivalente in numerar

104.236 25.103

Depozite pe termen scurt-BRD

0 0

Depozite pe termen scurt-BCR-garantii gestionari

77.053 81.136

Depozite pe termen scurt - CEC BANK - dividende consemnate

765.364 765.364

Depozite pe termen scurt - CEC BANK - cautiuni

18 -
979.149 900.973

In cursul anului 2016 a fost consemnata la CEC BANK SA suma de 416.440 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor: SCOP LINE SA (213.645 lei), BENJAMIN UNITED SRL (342 lei), ALFA LINE SA (90.422 lei) si MATTERA COM SA (112.031 lei).

In cursul anului 2018 a fost consemnata la CEC BANK SA suma de 158.602 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor: SCOP LINE SA (81.367 lei), BENJAMIN UNITED SRL (214 lei), ALFA LINE SA (34.437 lei) si MATTERA COM SA (42.584 lei).

In cursul anului 2019 a fost consemnata la CEC BANK SA suma de 190.322 lei reprezentand dividende cuvenite actionarilor: SCOP LINE SA (97.641 lei), BENJAMIN UNITED SRL (256 lei), ALFA LINE SA (41.325 lei) si MATTERA COM SA (51.100 lei).

Sumele au fost consemnate in baza unei Ordonante emisa la data de 25.09.2015 de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in cadrul Dosarului nr.394/D/P/2007.

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Numerar si echivalente de numerar

979.149 900.973

Total portiune curenta a imprumuturilor

2.278.043 3.011.953
3.257.192 3.912.926

13. CAPITALURI PROPRII

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Capital social

12.325.438 12.313.405

Ajustari ale capitalului social

- -

Valoare

Numar de actiuni

Valoare actiune (lei)

Procentaj de detinere(%)

S.C. CARBO EUROPE S.R.L.

9.564.758 3.825.903 2.5 77.6776

Persoane Juridice

1.660.472 664.189 2.5 13.4851

Persoane Fizice

1.088.175 435.270 2.5 8.8373

Total

12.313.405 4.925.362 100

La 31.12.2020 societatea detinea un numar de 4.813 actiuni proprii inregistrate in cursul anului 2020 la o valoare de piata de 39.466,60 lei conform documentelor ce au stat la baza transferului de proprietate. La valoarea nominala de 2,5 lei pe actiune aceste actiuni reprezintau 12.032,50 lei.

In urma obtinerii titlului executoriu in dosarul nr.3986/1285/2011, emitentul a inceput demersurile de executare silita prin sechestrarea unor actiuni detinute de debitoare, avand loc transferul direct de proprietate din patrimoniul SCOP LINE S.A. in patrimoniul CARBOCHIM S.A. in baza certificatului de adjudecare din data de 30 ianuarie 2013 emis de 'Adam, Oszoczki, Sortan si Asociatii Executori Judecatoresti'. Transferul direct a fost aprobat de ASF prin Decizia nr.953/24.07.2019 in urma solutionarii definitive la ICCJ a dosarului nr.7903/2/2016. In registrul actionarilor transferul a fost operat in data de 24.03.2020 asa cum am fost informati de catre Depozitarul Central prin adresa nr.11720/15.04.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 28.04.2021 a aprobat, cu unanimitatea voturilor exprimate, anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei, cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate, respectiv 12.032,50 lei, conform art.207(1) lit.c din Legea 31/1990 (Hotararea AGEA nr.1/28.01.2021). Din operatiunea de anulare a actiunilor actiunilor proprii detinute a rezultat o pierdere de 27.434,10 lei, pierdere ce urmeaza sa fie acoperita conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

La momentul tranzitiei la IFRS, Societatea a calculat si a recunoscut efectul economiei hiperinflationiste prin aplicarea IAS 29.

Retratarea a fost calculata folosind evolutia indicelui preturilor de consum ('IPC'), publicata de Institutul National de Statistica ('INSSE'). Indicii utilizati, determinati pe preturile aferente perioadei decembrie 1990 (1990 = 100) pentru cei 13 ani si factorii de conversie au fost urmatorii:

Luna, An

Miscari in indicii pretului consumatorului

Indice

Factor de Conversie

Februarie 1991

7,0% 123 1.363

Martie 1996

1,7% 8.291 20,19

Februarie 2001

2,3% 101.419 1,65

August 2003

0,28% 157.446 1,06

DIVIDENDE

In cursul anului 2021 Societatea nu a facut distribuiri de dividende catre proprietari.

14. IMPRUMUTURI

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Imprumuturi la banci

3.710.553 4.177.658

Imprumuturi de la actionari

- -

Total imprumuturi

3.710.553 4.177.658

Portiune curenta a imprumuturilor

2.278.043 3.011.953

Portiunea pe termen lung - imprumuturi la banci

1.432.510 1.165.705
3.710.553 4.177.658

In luna noiembrie 2017 Societatea a semnat cu RAIFFEISEN BANK S.A. un contract de facilitate de credit la termen 'Invest SME Initiative' in valoare de 2.500.000 lei, pe termen de 3 ani, in scopul finantarii a 80% din investitia reprezentand achizitia unui echipament nou. La 31.12.2020 soldul acestui credit era de 61.111 lei, cu scadenta ianuarie 2021.

Garantiile pentru aceasta facilitate au fost: ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor care fac obiectul investitiei si o garantie Financiara in cuantum de 60% din facilitate, acordata de FEI.

Facilitatea de credit acordata in baza acestui Contract a beneficiat de sprijinul Uniunii Europene prin programul Initiativa pentru IMM,Finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si Horizon 2020 si de catre Fondul European de Investitii si de catre Banca Europeana de Investitii.

In luna iulie 2020 Societatea a semnat cu RAIFFEISEN BANK S.A. un contract de facilitate de credit la termen in valoare de 2.235.000 lei, pe termen de 5 ani, in scopul finantarii a 80% din investitia reprezentand achizitia unui echipament nou. La 31.12.2021 soldul acestui credit era de 1.616.946 lei, cu scadenta iunie 2025.

Garantiile pentru aceasta facilitate sunt: ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca, Ipoteca mobiliara asupra echipamentelor care fac obiectul investitiei.

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

RON

3.086.171 3.636.583

EUR

624.382 541.075
3.710.553 4.177.658

Rata efectiva medie anuala a dobanzii aferente imprumuturilor bancare pentru anul financiar 2021 a fost de 2.17% (pentru anul financiar 2020 fiind de 2.59%).

15. LEASING FINANCIAR

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Pana intr-un an

32.123 0

Intre 1 an si 5 ani

115 0

Valoarea Prezenta a leasingului financiar

32.238 0

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Pana intr-un an

32.123 0

Intre 1 an si 5 ani

115 0

Viitoarele cheltuieli financiare

0 0

Valoarea Prezenta a leasingului financiar

32.238 0

Rata efectiva medie anuala a dobanzii aferente leasingului financiar pentru anul financiar 2021 a fost 0 % (pentru anul financiar 2020 fiind de 0.12 %).

16. FURNIZORI SI ALTI CREDITORI

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Furnizori

1.299.992 1.598.587

Datorii privind personalul

504.836 540.030

Dobanda de plata

957 1.895

Dividende de plata

925.603 924.593

TVA de plata

200.048 388.294

Alte datorii catre stat

460.410 492.656

Venituri in avans

0 0

Clienti creditori si creditori diversi

58.824 140.648

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor si subventii pentru investitii

17.567 10.267

Total

3.468.237 4.096.970

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

EUR

637.570 259.381

USD

- -

LEI

2,830,667 3,798,541
3,468,237 4,096,970

17. ANALIZA PE CATEGORII A VENITURILOR

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Venituri din vanzarea de produse finite

30.016.768 32.333.963

Venituri din vanzarea de marfuri

263.988 283.437

Venituri din servicii prestate

86.440 128.081

Total

30.367.196 32.745.481

Alte venituri operationale

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Castig / (Pierdere) din vanzarea mijloacelor fixe

(90.286) 130.444

Alte venituri

68.044 20.992

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

0 0

Castiguri din evaluarea la valoare justa a investitiilor imobiliare

0 0

Venituri din chirii

1.120.812 1.233.442

Venituri din subventii pentru plata personalului

1.432.829 0

Total

2.531.399 1.384.878

Avand in vedere pandemia de Covid-19, in cursul anului 2020 au fost incasate de la AJOFM subventii pentru plata personalului in valoare de 1.432.829 lei, reprezentand:

- somaj tehnic acordat in baza OUG nr. 30/2020 pentru perioada aprilie-mai 2020 in suma de 600.010 lei

- decontarea sumei de 41.50% din salariul de baza brut pentru salariatii care au avut contractul de munca suspendat pentru o perioada de minin 15 zile pe perioada starii de urgenta sau de alerta, conform art.II alin.(2) din OUG nr. 92/2020, in suma de 832.819 lei.

Fara inregistrarea acestor venituri rezultatul operational al anului 2020 ar fi fost de 325.983 lei.

In anul 2021 nu au fost incasate nici un fel de subventii.

18. SALARII SI ALTE COSTURI AFERENTE

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Cheltuieli cu salariile

13.623.345 14.344.596

Cheltuieli cu contributiile salariale

467.427 439.250

Cheltuieli cu bonurile de masa

511.755 724.980

Total

14.602.527 15.508.826

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Numar mediu salariati

164 171

Numar salariati

185 176

Salariul personalului administrativ (directori,inclusiv contributii sociale aferente)

1.377.117 1.453.871

Consiliul de Administratie (inclusiv contributiile sociale aferente)

839.759 517.565

19. ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

804.959 824.713

Cheltuieli privind redeventele si chiriile

28.474 24.821

Cheltuieli privind utilitatile

1.905.094 2.487.131

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

36.478 40.493

Cheltuieli privind asigurarile

102.857 104.159

Cheltuieli cu despagubiri si penalitati

23.208 387

Alte Provizioane cheltuiala/(reversare)

9.488 16.577

Provizion net pentru creante cheltuiala/(reversare)

17.266 66.243

Cheltuieli postale si alte taxe

42.628 37.936

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

198.106 903

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

26.821 16.053

(Castig) / Pierdere neta din diferente de curs valutar din activitati operationale

(34.882) 2.794

Provizion net pentru stocuri cu miscare lenta sau depreciate cheltuiala/(reversare)

(4.068) 77.710

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

43.026 31.720

Cheltuieli cu deplasarile

66.131 63.608

Alte cheltuieli din exploatare

823.129 866.045

Cheltuieli de transport

161.252 148.337

Total

4.249.967 4.809.630

In anul 2021 s-a achitat catre auditorul financiar un onorariu de 8.000 eur pentru auditarea situatiilor financiare la 31.12.2020.

20. REZULTAT FINANCIAR

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Cheltuiala cu dobanda

- imprumuturi

129.830 85.737

- leasing financiar

96 0

Rezultat net din diferente de curs

45.500 19.821

Costuri financiare

175.426 105.558

Venituri din dobanzi

9 3

Alte venituri financiare

0 0

Venituri financiare

9 9

Rezultat financiar net

(175.417) (105.555)

21. IMPOZIT PE PROFIT

Descriere

31 Decembrie 2020

31 Decembrie 2021

Rezultat brut

1.371.441 1.441.211

Rata de impozitare conform regrementarilor nationale

16% 16%

Elemente similare veniturilor

935.164 831.891

Elemente similare cheltuielilor

(20.976) (20.160)

Deduceri

(2.651.768) (2.625.797)

Venituri neimpozabile

(74.685) (106.584)

Cheltuieli nedeductibile

2.595.090 2.624.627

Total

2.154.266 2.145.188

Cheltuiala cu impozit

(344.683) (343.230)

Sume reprezentand sponsorizare/mecenat

68.937 68.646

Total

(275.746) (274.584)

Bonificatie conf.OUG 33/2020

24.502 -

Bonificatie conf.OUG 153/2020

- 21.967

Total impozit pe profit dupa aplicarea bonificatiei

(251.244) (252.617)

Cheltuiala/Venit cu Impozit amanat

39.290 75.041

Cheltuiala/Venit cu impozitul pe profit

(211.954) (177.576)

21. IMPOZIT PE PROFIT (CONTINUARE)

1-Ianuarie 2020

Miscare in impozit amanat

31-Decembrie 2020

Miscare in impozit amanat

31-Decembrie-2021

Active din impozite amanate

39.934 (24.207) 15.727 22.112 37.839

Datorii din impozite amanate

(6.837.423) (80.163) (6.917.586) 117.011 (6.800.575)

Activ/(Datorie) din impozite amanate - net

(6.797.489) (104.370) (6.901.859) 139.123 (6.762.736)

Datorii din impozite amanate

Imobilizari corporale

Provizioane

Total

La 1 Ianuarie 2020

(6.826.686) (10.737) (6.837.423)

Miscare in impozit amanat

(90.816) (10.653) (80.163)

La 31 Decembrie 2020

(6.917.502) (84) (6.917.586)

Active din impozite amanate

Imobilizari corporale

Provizioane

Total

La 1 Ianuarie 2020

12.334 27.600 39.934

Miscare in impozit amanat

(2) (24.205) (24.207)

La 31 Decembrie 2020

12.332 3.395 15.727
Activ/(Datorie) din impozite amanate - net (6.905.170) 3.311 (6.901.859)

Datorii din impozite amanate

Imobilizari corporale si rezerva legala

Provizioane

Total

La 1 Ianuarie 2021

(6.917.502) (84) (6.917.586)

Miscare in impozit amanat

116.927 84 117.011

La 31 Decembrie 2021

(6.800.575) 0 (6.800.575)

Active din impozite amanate

Imobilizari corporale

Provizioane

Total

La 1 Ianuarie 2021

12.332 3.395 15.727

Miscare in impozit amanat

(2.948) 25.060 22.112

La 31 Decembrie 2021

9.384 28.455 37.839
Activ/(Datorie) din impozite amanate - net (6.791.191) 28.455 (6.762.736)

22. PARTI AFILIATE

Lista partilor afiliate Societatii este urmatoarea:

Societatea afiliata

Explicatii

CARBOREF SRL

Cluj-Napoca

CARBOCHIM SA detine 25% din partile sociale ale CARBOREF SRL.

D-l Popoviciu Viorel a facut parte atat din Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA (Consiliu format din 5 persoane), cat si din cel al CARBOREF SA (Consiliu format din 3 persoane) pana in luna martie 2015, cand societatea a devenit CARBOREF SRL si a ramas un singur administrator (d-l Ioan Mihut care detine 70% din partile sociale).

Livrarile reprezinta contravaloarea chiriei si a utilitatilor conform contractului 2249/13.12.2012 si vanzari ocazionale de produse abrazive prin magazinul de desfacere cu amanuntul.

CARBO EUROPE SRL Bucuresti

CARBO EUROPE SRL detine 77,6776% din capitalul social al CARBOCHIM SA.

Nu au existat tranzactii cu aceasta societate in anul 2021.

IULIUS HOLDING SRL

Iasi

D-l Iulian-Adrian Dascalu detine in proportie de 100% societatea Iulius Holding SRL, dar si societatea CARBO EUROPE SRL atat prin detinere directa (71,43%) cat si prin intermediul societatilor CARBO ONE BV si CARBO TWO BV inregistrate in Olanda.

Nu au existat tranzactii cu aceasta societate in anul 2021.

Analiza soldurilor si a tranzactiilor cu partile afiliate (Sumele sunt in lei si includ TVA):

Solduri la 1 Ianuarie 2020

Creante

Alte creante

Datorii

CARBOREF SA

1.036 - -

Total

1.036 - -

Tranzactii realizate in cursul anului 2020:

Vanzari

Cheltuieli

Imprumuturi

CARBOREF SA

12,299 - -

Total

12,299 - -

Solduri la 31 Decembrie 2020

Creante

Alte creante

Datorii

CARBOREF SA

1.029 - -

Total

1.029 - -

Tranzactii realizate in cursul anului 2021:

Vanzari

Cheltuieli

Imprumuturi

CARBOREF SA

13.126 - -

Total

13,126 - -

Solduri la 31 Decembrie 2021

Creante

Alte creante

Datorii

CARBOREF SA

1.328 - -

Total

1.328 - -

La 31.12.2021 Consiliul de Administratie al Societatii are urmatoarea componenta:

- Popoviciu Viorel Dorin, membru in Consilul de Administratie si presedintele Consiliului de Administratie. Detine 145.670 actiuni.

- Turbatu Ioan, membru in Consiliul de Administratie. Nu detine actiuni.

- Giurgiu Adrian, membru in Consililul de Administratie. Nu detine actiuni.

- Ungurean Tudor, membru in Consiliul de Administratie. Nu detine actiuni.

- Stoicescu Daniel-Silviu, membru in Consiliul de Administratie. Detine un numar de 15 actiuni.

Conducerea executiva a societatii este urmatoarea:

- Popoviciu Viorel Dorin, Director General

- Barabula Mihaela Maria, Director Economic

- Giurgiu Liana, Director Vanzari

- Carean Nastasia, Director Tehnic-productie

23. REZUTATUL PE ACTIUNE

Actiunile Societatii sunt cotate la a doua categorie a Bursei de Valori Bucuresti simbol CBC.

Rezultatul de baza pe actiune este calculat prin impartirea profitului atribuibil detinatorilor de capitaluri ai Societatii la numarul mediu de actiuni ordinare existente pe parcursul anului. Rezultatul diluat pe actiune coincide cu rezultatul de baza pe actiune.

Anul incheiat la 31 decembrie 2020

Anul incheiat la 31 decembrie 2021

Profit atribuibil detinatorilor de capital ai Societatii

1.371.441 1.441.211

Media ponderata a numarului de actiuni

4,930,175 4,927,768

Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)

0.28 0.29

24. CONTINGENTE

24.1.Actiuni in instanta

Societatea este obiectul unui numar de actiuni in instanta, majoritatea reprezentand proceduri de insolventa ale clientilor incerti. Conducerea Societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitiei financiare a Societatii.

24.2.Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania a suferit multiple modificari in ultimii ani si este intr-o faza de adaptare la jurisprudenta Uniunii Europene. Ca urmare, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (si in anul 2021 penalitatile de intarziere sunt 0,01% pe zi de intarziere, plus dobanzi de intarziere in procent de 0,02% pe zi de intarziere). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Legislatia fiscala existenta la momentul intocmirii primelor situatii financiare conform IFRS, pentru societatile care raporteaza conform Standardelor Financiare Internationale era intr-un stadiu incipient de dezvoltare. Ca urmare, este posibil ca autoritatile fiscale sa aiba interpretari diferite fata de cele incluse in prezentele situatiile financiare. Deoarece Societatea mentine pentru imobilizari corporale metoda reevaluarii, si totodata, pentru a reduce riscul fiscal aferent, Societatea a decis sa pastreze in soldul contului 105 'Rezerve din Reevaluare', la data tranzitiei la IFRS, sumele existente in acest cont la data de 31 decembrie 2010 in situatiile financiare intocmite conform OMFP 3055/2009.

24.3.Criza financiara

Volatilitatea recenta a pietelor financiare internationale si romanesti:

Ultima criza globala de lichiditati care a inceput la jumatatea anului 2007 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scazut al finantarii pietei de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul financiar si, ocazional, rate mai mari la imprumuturile interbancare si o volatilitate foarte ridicata a burselor de valori. De asemenea, volatilitatea cursului de schimb a leului si a principalelor monede folosite in schimburile internationale a fost foarte ridicata.

Conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra pozitiei financiare a Societatii a unei potentiale scaderi a lichiditatii pietelor financiare, a unei cresteri a volatilitatii cursului de schimb al monedei nationale si a recesiunii care se estimeaza ca va urma. Conducerea considera ca a luat toate masurile necesare pentru a asigura continuitatea Societatii in conditiile actuale.

Reevaluarea proprietatilor tinute la valoarea justa

Piata imobiliara din Romania a fost grav afectata de volatilitatea pietelor financiare ce a rezultat in urma restrangerii accesului la credite pentru companii si persoane fizice in perioada crizei financiare din 2007-2009. Asadar, valoarea contabila a imobilizarilor corporale evaluate la valoarea justa a fost actualizata pentru a reflecta conditiile pietei la data bilantului. Datorita volatilitatii pietei imobiliare din Romania, este posibil ca valorile juste ale activelor de natura imobiliara ale Societatii sa sufere modificari in perioada urmatoare.

24.4.Analiza impactului pandemiei cu SARS Cov2 asupra activitatii economice a societatii CARBOCHIM SA. Evaluarea capacitatii societatii de a-si continua activitatea

Economia modiala se afla intr-una dintre cele mai grave crize economice de la Marea Criza (1929-1933), conform previziunilor specialistilor in economie, din cauza pandemiei de Covid-19 care si-a facut simtita prezenta si in Romania incepand cu luna martie 2020.

Reactia Uniunii Europene a fost mai prompta si mai concertata ca niciodata pe ambele axe strategice: combaterea pandemiei de Covid-19 si a efectelor economice ale acesteia.

Guvernul Romaniei a luat mai multe masuri de sprijin a agentilor economici printre care si suportarea unei parti din sumele datorate de agentii economici pentru plata personalului in perioadele din anul 2020 cand activitatea a fost suspendata sau diminuata in perioadele de restrictii impuse in scopul limitarii sau diminuarii raspandirii virusului SARS-COV-2.

In prezent, se estimeaza ca criza generata la nivel mondial de pandemia de coronavirus va trimite Uniunea Europeana si Zona Euro intr-o recesiune, intregul impact al acestei crize este inca imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate.

Avand in vedere situatia economica actuala globala, conducerea societatii a efectuat o analiza punctuala pentru a evalua impactul pandemiei cu SARS Cov2 asupra activitatii economice a societatii, respectiv asupra capacitatii entitatii de a-si continua activitatea in viitor, dupa cum urmeaza:

Au fost identificate urmatoarele incertitudini semnificative cu care s-ar putea confruntasocietatea precum si impactul acestor incertitudini asupra activitatii economice a societatii si asupra capacitatii societatii de a-si continua activitatea, astfel:

1. Accesul societatii la ajutor guvernamental in anul 2021

Conform legislatiei din anul 2020, societatea a avut acces la ajutor guvernamental.

In perioada starii de urgenta societatea a suspendat contractele individuale de munca ale unor angajati, solicitand de la AJOFM acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei prevazute la art. XI alin.(1) din OUG 30/2020.

Datorita scaderii cererii in contextul pandemiei de COVID-19, precum si datorita faptului ca multe societati au avut intrerupta activitatea in perioada starii de urgenta, veniturile din vanzarea produselor finite in anul 2020 au fost la nivelul de 30.016.768 lei fata de 33.203.510 lei inregistrate in anul 2019, inregistrand o scadere cu cca. 9,60%.

In acelasi timp cheltuielile operationale ale societatii in anul 2020 s-au situat la nivelul de 31.104.134 lei fata de 34.693.610 lei la nivelul anului 2019, inregistrand o diminuare cu cca. 10,35%.

Avand in vedere cele de mai sus precum si inregistrarea unor venituri din subventii pentru plata personalului pentru perioada suspendarii contractelor de munca pe perioada starii de urgenta, rezultatul operational al anului 2020 este profit in valoare de 1.758.812 lei fata de 387.069 lei in anul 2019.

Avand in vedere pandemia de Covid-19, in cursul anului 2020 au fost incasate de la AJOFM subventii pentru plata personalului in valoare de 1.432.829 lei, reprezentand:

- somaj tehnic acordat in baza OUG nr. 30/2020 pentru perioada aprilie-mai 2020 in suma de 600.010 lei

- decontarea sumei de 41.50% din salariul de baza brut pentru salariatii care au avut contractul de munca suspendat pentru o perioada de minim 15 zile pe perioada starii de urgenta sau de alerta, conform art. II alin.(2) din OUG nr.92/2020, in suma de 832.819 lei.

Fara inregistrarea acestor venituri rezultatul operational al anului 2020 ar fi fost de 325.983 lei.

Din analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anii 2020 si 2021, date realizate /prevederi pentru fiecare pozitie bilantiera si din analizarea Situatiei Fluxurilor de Trezorerie pentru anii 2020 si 2021 rezulta o situatie echilibrata, societatea reusind sa gestioneze fluxurile de trezorerie astfel incat sa faca fata tuturor obligatiilor fata de furnizori, angajati si alti creditori. Mentionam ca societatea a achitat lunar toate obligatiile scadente catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe parcursul anilor 2020 si 2021, fara sa aplice posibilitatea oferita de legislatia in vigoare de amanare a platilor la bugetul de stat pe perioada anului 2020.

Conform legislatiei actuale societatea nu s-a incadrat in categoria societatilor care au avut acces la ajutor guvernamental in cursul anului 2021 deoarece societatea si-a putut desfasura activitatea in mod normal, fara restrictii impuse prin prevederi legale.

In cursul anului 2021 s-a inregistrat o crestere usoara a vanzarilor de produse abrazive cu cca. 7,72% fata de anul anterior, ajungand la nivelul de 32.333.963 lei recuperand o parte din scaderea vanzarilor din anul 2020 din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, vanzarile de produse abrazive realizate in anul 2021 sunt cu cca. 2,62% mai mici decat cele realizate in anul 2019 cand au atins nivelul de 33.203.510 lei.

2. Situatia economica a clientilor, restrictiile cu care se confrunta clientii precum si modul in care clientii societatii vor fi afectati de criza economica si/sau de restrictiile impuse.

Pe parcursul anilor 2020 si 2021 societatea nu s-a confruntat cu situatii de pierdere a clientilor.

De asemenea, din analizarea datelor din contabilitate nu rezulta faptul ca clientii ar fi amanat platile intr-o proportie mai mare decat in anii precedenti.

Societatea are un numar mare de clienti care opereaza in sectoare diferite de activitate, astfel:

constructii, industria prelucratoare (masini si echipamente, metalurgie, prelucrarea lemnului, mobilier,prelucrarea produselor din minerale nemetalice, prelucrarea cauciucului si a maselor plastice, textile, incaltaminte) si vanzare cu amanuntul.

Societatea nu depinde de un numar mic de clienti. De asemenea, clientii societatii nu fac parte din sectoarele de activitate care au fost profund afectate in anul 2020 si pana in prezent.

Pentru a ne asigura incasarea contravalorii produselor in cazul clientilor noi si a celor ocazionali s-a lucrat cu incasarea in baza unor facturi proforme si livrarea ulterioara incasarii.

3. Situatia economica a furnizorilor, afectarea lanturilor de aprovizionare

Pe partea de aprovizionare nu am fost afectati de pandemia de COVID-19 deoarece aveam constituite stocuri de materii prime de baza suficient de mari incat sa ne asigure productia pentru cateva luni. Aceasta deoarece aprovizionarea unei parti importante din materiile prime de baza se face de la furnizori chinezi, ceea ce presupune o durata de timp importanta de la comanda si pana la sosirea materiei prime, luand in considerare si transportul maritim a materiei prime ce dureaza minim 30 zile. Desigur ca exista si surse de aprovizionare alternative, in general exista cel putin doi furnizori pentru fiecare materie prima.

In ipoteza scumpirii materiilor prime am intocmit o varianta de BVC din analiza caruia rezulta faptul ca societatea va reusi se mentina pe piata chiar si in conditiile reducerii substantiale a profitului net deoarece societatea are rezerve nedistribuite din anii precedenti.

4. Accesul la finantarea activitatii prin credite bancare

Flux-urile de trezorerie din activitatea de exploatare au crescut cu 2.431.900 lei, de la 2.886.965 lei in anul 2019 pana la 5.318.865 lei in anul 2020, astfel incat societatea a reusit sa-si diminueze in cursul anului 2020 sumele angajate din liniile de credit de capital de lucru cu suma de 3.694.418 lei .In cursul anului 2021 fluxurile de trezorerie din exploatare au scazut cu 2.991.744 lei pana la nivelul de 2.327.121 lei, astfel incat in anul 2021 sumele angajate din liniile de credit de capital de lucru au crescut cu suma de 423.167 lei.

Mentionam ca in cursul anilor 2020 si 2021 liniile de credit pentru capital de lucru au fost prelungite la nivelul existent din 2019 si in iulie 2020 a fost angajat un credit de investitii in valoare de 2.235.000 lei, pe termen de 5 ani, in scopul finantarii a 80% din investitia reprezentand achizitia unui echipament nou.

Prin urmare, raportat la situatia prezenta, consideram ca nu se pune problema limitarii accesului la finantare prin credite bancare.

5. Disponibilitatea resurselor umane

Societatea dispune de resurse umane suficiente si calificate corespunzator.

Domeniul de activitate in care opereaza societatea nu presupune existenta unui personal care sa necesite calificari speciale. Societatea poate sa procedeze la calificarea de urgenta a personalului intr-un timp relativ scurt.

Societatea a luat o serie de masuri pentru desfasurarea activitatilor in contextul prevenirii si combaterii infectarii cu SARS-Cov-2, printre care cele mai importante sunt: decalarea programului de lucru a angajatilor, instruirea angajatilor privind pastrarea distantei recomandate si purtarea mastilor de protectie, monitorizarea zilnica a temperaturii personalului la intrarea in schimb, punerea la dispozitia angajatilor de masti de protectie si de dezinfectanti, izolarea angajatilor cu simptome respiratorii sau febra si testarea acestora prin intermediul cabinetului de medicina muncii.

6. Cresterea volatilitatii cursului de schimb valutar

Societatea este expusa riscului valutar prin expunerile la diferite devize, respectiv la USD si EUR. Riscul valutar este asociat activelor si obligatiilor recunoscute, in special datoriilor fata de furnizorii externi de materii prime si materiale, dar si imprumuturilor si leasingurilor.

Societatea a incheiat in aprilie 2018 un contract cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate in scopul realizarii unor operatiuni FORWARD de schimb valutar pentru acoperirea partiala a riscului de schimb valutar pentru valuta USD, asadar Societatea a inceput sa aplice contabilitatea acoperirii impotriva riscului.

Alte aspecte:

In cursul anilor 2020 si 2021 nu a fost afectat modelul de afaceri al societatii, desfacerea si livrarea produselor s-au desfasurat in aceleasi conditii, singurele modificari au fost legate de comunicarea electronica si telefonica intr-o masura mult mai mare decat in anii precedenti, au fost reduse la minimul posibil deplasarile delegatilor la clienti, mai ales in perioada starii de urgenta, iar livrarile au fost facute intr-o masura mult mai mare prin firmele de curierat si de transport.

Nu exista eventuale probleme legale sau contractuale, derivate din potentiala lipsa de capacitate a entitatii de a-si onora obligatiile.

Veniturile si fluxurile de numerar ale entitatii au fost afectate de impactul pandemiei asupra consumatorilor si clientilor pe perioada starii de urgenta, in care societatea si-a suspendat partial activitatea.

Fluxurile de numerar si capitalul de lucru al entitatii nu au fost afectate in mod semnificativ.

In situatia in care vor fi impuse noi restrictii, daca programul de ajutor guvernamental nu acopera noua perioada, conducerea entitatii are in vedere posibilitatea reducerii programului de lucru al angajatilor conform reglementarilor legale in vigoare, precum si apelarea la telemunca pentru angajatii din domeniile care permit munca de la domiciliu (vanzari-marketing, informatica, contabilitate, resurse umane s.a.) in vederea reducerii costurilor proportional cu reducerea veniturilor.

Concluzii:

Societatea a intocmit mai multe variante de BVC si de Flux de numerar in care este luata in considerare aparitia incertitudinilor de mai sus, intr-un scenariu pesimist. Din analiza acestor variante rezulta faptul ca societatea va avea capacitatea de a depasi perioada de criza economica intr-un orizont de timp limitat, de durata medie.

Sectorul industrial in care ne desfasuram activitatea nu este supus nici unei restrictii in prezent, iar clientii nostri isi desfasoara activitatea in multiple domenii, ceea ce diminueaza riscul de a fi afectati de restrictionarea activitatii unor clienti.

24.3 Razboiul din Ucraina

Un factor de incertitudine major care poate afecta foarte serios activitatea societatii este criza generata la nivel european de razboiul din Ucraina, care suprapusa peste efectele crizei Covid-19 se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeana si Zona Euro intr-o recesiune.

Intregul impact al acestei crize este inca imposibil de anticipat si de prevenit in totalitate.

25. EVENIMENTE ULTERIOARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CARBOCHIM SA intrunita in 05.01.2022 a hotarat cu unanimitatea voturilor exprimate, conform Hotararii AGEA nr. 1/05.01.2022, relocarea intregii activitati desfasurata de Societate in noul imobil ce urmeaza sa fie cumparat de Societate in conditiile aprobate in aceeasi sedinta a AGEA si instrainarea prin vanzare catre unul sau mai multi cumparatori a imobilelor detinute in proprietate de catre Societate, situate in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj si compuse din parcelele de teren si constructiile situate pe acestea.

In cadrul Raportului Curent emis in 23.03.2022 pentru a publica ordinea de zi aferenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2022, convocata pentru aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2021, se prezinta spre aprobare repartizarea profitului net al anului 2021, in suma de 1.441.210,71 lei astfel: la rezerve legale suma de 80.939,34 lei, acoperirea pierderii de 27.434,10 lei rezultate din anularea unui nr. de 4.813 actiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr.1/28.04.2021 si la rezultat reportat (profit nerepartizat) diferenta de 1.332.837,27 lei.